Rząd przyjął nowelizację przepisów dot. praw pacjenta

10 Stycznia 2017, 16:40

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Nowe regulacje mają wzmocnić prawa pacjenta i poprawić ochronę danych osobowych. O komentarz do zmian poprosiliśmy prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza.

Zaproponowane przez resort zdrowia rozwiązania dotyczą m.in. dostępu do dokumentacji medycznej. Ale nie tylko. Oto najważniejsze zmiany, które wprowadza przyjęta dziś przez rząd nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. 

Najważniejsze rozwiązania:

 • Każdy pacjent będzie miał prawo do leczenia bólu. Ma ono być realizowane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz bez względu na źródło  pochodzenia bólu, a także wiek pacjenta i miejsce pobytu. 
 • Pacjent będzie mógł uzyskać informację o stanie swojego zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach – nie tylko od lekarza, ale także od innych osób wykonujących zawód medyczny (np. od ratownika medycznego, co jest warunkiem skutecznego wyrażenia sprzeciwu wobec wykonania czynności ratunkowych). 
 • Pacjent będzie decydował o ewentualnej obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczenia zdrowotnego. 
 • Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniania osobie przez niego upoważnionej za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Obecnie przepisy pozwalają wprawdzie na wgląd do dokumentacji medycznej zmarłego, ale już wydanie jej kopii budzi wątpliwości.
 • Rozszerzono katalog osób, którym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną. Chodzi o: osoby wykonujące zawód medyczny upoważnione przez podmiot tworzący placówkę medyczną, członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych oraz osoby wykonujące zawód medyczny inne niż lekarze, pielęgniarki i położne w związku z procedurą uzyskiwania certyfikatów jakości, czyli np. fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, ratownicy medyczni.
 • Oryginał dokumentacji medycznej będzie wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów oraz w sytuacji, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować opóźnienie w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, co zagrażałoby życiu lub zdrowiu pacjenta. Wypożyczający oryginał, poza potwierdzeniem odbioru, będzie zobowiązywany do jego zwrotu niezwłocznie po wykorzystaniu. Również zdjęcia RTG wykonane na kliszy będą udostępnianie za potwierdzeniem odbioru i mają być zwrócone po wykorzystaniu.
 • Papierowa dokumentacja medyczna będzie udostępniana do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (z możliwością sporządzania notatek lub zdjęć) oraz przez sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów albo wydruków. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej ma być udostępniana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. 
 • Maksymalna opłata za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej  ma wynosić 30 grosze (obecnie jest to ok. 84 grosze).
 • Skierowanie na świadczenie medyczne (badanie), które nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta – ma być przechowywane przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym zostało wystawione.
 • Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia będzie mogła być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej.
 • W przypadku śmierci osoby wykonującej praktykę medyczną podmiotem zobowiązanym do zabezpieczenia dokumentacji medycznej będzie samorząd zawodowy, tj. okręgowa izba lekarska lub okręgowa izba pielęgniarek i położnych.
 • W przypadku zakończenia działalności leczniczej przez podmiot leczniczy (np. z powodu likwidacji placówki) jego dokumentację medyczną przejmie podmiot leczniczy, który przejął jego zadania.
 • Przewidziano kary finansowe dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, które nie dopełnią obowiązków w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej. Dzięki temu dokumentacja medyczna powinna być bezpieczna.
 • Dodano przepis, który umożliwi pacjentowi złożenie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia rzecznika praw pacjenta w sprawach indywidualnych.
 • Usprawniono i ujednolicono postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Na wojewodów nałożono obowiązek stałego (raz na kwartał) informowania ministra zdrowia i rzecznika praw pacjenta o pracach wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

O komentarz do zmian w przepisach ustawy o prawach pacjenta poprosiliśmy prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza. - Trudno nie zgodzić się z argumentem, że zespół zakażeń szpitalnych potrzebuje wglądu do dokumentacji medycznej. Zrozumiała jest również kwestia, że np. sądy powszechne będą żądały oryginału dokumentacji medycznej. Dla samorządu lekarskiego dużym sukcesem jest przede wszystkim to, że rozwiązania w projekcie rozwiązują spór, który Naczelna Izba Lekarska toczyła z Rzecznikiem Praw Pacjenta w sprawie niewydawania pacjentom oryginałów dokumentacji medycznej. Oczywiście wiadomym jest, że każda nowa regulacja związana z udostępnianiem dokumentacji medycznej może stanowić nowe pole do nadużyć. Dlatego też w każdej sytuacji przekazywania danych, w praktyce musi być zachowana szczególna ostrożność, która nie pozwoli na naruszenie tajemnicy lekarskiej. Tym bardziej, że czasy mamy szczególne. Na naszych konferencjach etycznych znany profesor podkreślał, że przepisy prawa idą raczej w kierunku „jawnicy”. Lekarze i lekarze dentyści powinni się przed tym bronić – podkreśla prezes samorządu lekarskiego.

Teraz rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta trafi do Sejmu.

Aleksandra Smolińska

Źródło: KPRM

Foto: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz