RPO: potrzebne zmiany w przepisach o tajemnicy lekarskiej

14 Marca 2017, 13:35

Czy lekarz powinien poinformować bliskich pacjenta zakażonego HIV o wynikającym z tego niebezpieczeństwie? Czy zakażony pacjent ma obowiązek poinformowania bliskich o chorobie? Zdaniem RPO przepisy w tych kwestiach nie są wystarczająco precyzyjne. 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w kolejnym wystąpieniu zwrócił się do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza o zajęcie stanowiska w kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego osób narażonych na zarażenie się wirusem HIV.

Przepisy są nieprecyzyjne

Zdaniem Rzecznika obowiązujące regulacje prawne regulujące kwestię tajemnicy lekarskiej w stosunku do osób bliskich dla pacjenta zarażonego wirusem HIV lub chorego na AIDS, który nie poinformował lub nie zamierza poinformować tych osób o niebezpieczeństwie zarażenia się, są nieprecyzyjne. Nie wskazują m.in. sposobu dotarcia przez lekarza do osób, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że mogły zostać zarażone.

Obowiązki pacjenta i lekarza

Jak wskazuje RPO, ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych nie przewiduje konsekwencji prawnych dla zarażonego pacjenta, który nie wywiąże się z obowiązku poinformowania przede wszystkim partnera seksualnego o potrzebie zgłoszenia się do lekarza.

W opinii Rzecznika nieprecyzyjny jest również zakres obowiązków lekarzy w zakresie informowania osób bliskich pacjentowi o istniejącym niebezpieczeństwie zarażenia się. RPO wskazuje również, że regulacje dotyczące informowania inspekcji sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych w tym HIV i AIDS są niewystarczające.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz