Quintiles IMS: Rośnie wartość rynku leków onkologicznych

26 Czerwca 2017, 10:06

Według autorów raportu ”Global Oncology Trends 2017” globalny rynek leków stosowanych w leczeniu chorób onkologicznych w 2016 roku osiągnął wartość 113 mld dolarów. W latach 2011–2016 zarejestrowano 68 leków onkologicznych, których wskazania dotyczyły 22 różnych typów nowotworów.

Średnioroczny wzrost wartościowy w latach 2011–2016 wyniósł 7,9 proc. i związany był głównie z większą liczbą dopuszczonych terapii i odpowiadającymi im wyższymi kosztami leczenia. Było to szczególnie zauważalne w Stanach Zjednoczonych – które stanowiły 46 proc. wartości rynku światowego – gdzie w latach 2011–2015 wprowadzono 37 nowych leków onkologicznych, głównie terapii celowanych. Poza Stanami Zjednoczonymi znaczącym czynnikiem wzrostu rynku, obok stosowania nowych terapii, było zwiększenie liczby pacjentów przyjmujących leki starszej generacji.

Rozwój rynku

Ostatnia dekada przyniosła nowe schematy prowadzenia terapii onkologicznych, których pojawianie się wynikało głównie z postępu naukowego w obszarze terapii celowanych oraz immunoonkologii. W latach 2011–2016 zarejestrowano 68 leków onkologicznych, których wskazania dotyczyły 22 różnych typów nowotworów. Dopuszczenie do obrotu nowych leków, w połączeniu ze zwiększeniem świadomości i profilaktyki onkologicznej oraz wdrożeniem diagnostyki na wcześniejszych etapach choroby, przyczyniły się do poprawy efektów leczenia i zmniejszenia wskaźników śmiertelności w wielu obszarach onkologicznych. Nowe terapie przyczyniły się do zwiększenia liczby leczonych pacjentów. Przykładowo, dzięki wprowadzeniu 8 nowych leków, mających zastosowanie w różnych liniach leczenia czerniaka, w Stanach Zjednoczonych trzykrotnie wzrosła liczba leczonych pacjentów. Kolejnym pozytywnym efektem wprowadzenia nowych terapii był spadek śmiertelności w krajach rozwiniętych. W największym stopniu był on zauważalny w przypadku takich nowotworów jak: rak piersi, rak płuca, rak gruczołu krokowego, czy rak jelita grubego, dla których opracowano leki o nowych, różnokierunkowych mechanizmach działania.

Dostępność leków onkologicznych

W latach 2011–2015 w analizowanych przez autorów raportu krajach wprowadzono do sprzedaży 42 leki onkologiczne. Kolejnych 9 nowych terapii pojawiło się na rynku w 2016 roku. W żadnym z analizowanych krajów nie było w sprzedaży wszystkich nowo wprowadzonych leków. Więcej niż połowa z wprowadzonych 42 leków była dostępna tylko w 8 krajach, przy czym najwięcej w Stanach Zjednoczonych i Niemczech – odpowiednio 37 i 35 leków. W Polsce w 2016 roku dostępnych było 18 z 42 nowych leków.

W 2016 roku nowo wprowadzone leki stanowiły ponad 20 proc. wartości globalnego rynku leków stosowanych w leczeniu chorób onkologicznych. W krajach rozwiniętych udział ten wyniósł blisko 30 proc., co wynikało z szerszego dostępu do nowych leków immunoonkologicznych oraz faktu objęcia wszystkich z nich refundacją. Pacjenci w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii uzyskali możliwość terapii wszystkimi wprowadzonymi w danych krajach lekami w ramach refundacji. W Polsce 16 z 18 nowych leków było dostępnych na koniec 2016 roku w ramach programów lekowych, które łącznie obejmowały 53 substancje czynne, wskazane do stosowania w leczeniu chorób onkologicznych. Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich 5 lat (począwszy od lipca 2012 roku) do onkologicznych programów lekowych zostało dodanych ponad 20 substancji czynnych. Objęcie refundacją tak znaczącej liczby nowych cząsteczek jest dobrą informacją dla pacjenta. Należy jednak zwrócić uwagę, że restrykcyjne kryteria włączenia chorych do programów lekowych zawężają liczbę pacjentów mogących podjąć leczenie, limitując rzeczywistą dostępność.

Perspektywa 2021

Autorzy prognozują do 2021 roku utrzymanie tempa wzrostu na poziomie 6 – 9 proc. rocznie. Oznacza to, że całkowita wartość globalnego rynku leków stosowanych w leczeniu chorób onkologicznych osiągnie wartość 147–177 mld dolarów i będzie związana z rosnącą liczbą substancji czynnych stosowanych w leczeniu onkologicznym, które aktualnie znajdują się w późnej fazie badań klinicznych. W ciągu ostatniej dekady liczba tych cząsteczek wzrosła o ponad 45 proc., do poziomu 631 cząsteczek w 2016 roku. Leki będące w późnej fazie badań klinicznych to przede wszystkim terapie celowane, które stanowią 90 proc. wszystkich leków tej fazy badań.

Rozwój rynku będzie związany z szerszym stosowaniem nowych leków, w szczególności immunoonkologicznych, w krajach rozwiniętych takich jak Stany Zjednoczone i EU5 (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania). Nowe terapie przyczynią się do poprawy wyników leczenia i zmniejszenia wskaźników śmiertelności w chorobach nowotworowych. Wzrost kosztów terapii, wynikający z zastosowania nowych, drogich metod leczenia, będzie częściowo kompensowany przez ograniczenie sprzedaży obecnie istniejących terapii, które cechują się niższą skutecznością leczenia. Spodziewana utrata ochrony patentowej i pojawienie się leków biopodobnych wpłyną na obniżenie kosztów całkowitych, jednak efekt ten będzie równoważony przez wzrost liczby zachorowań, szybsze rozpoznanie i wcześniejsze rozpoczęcie leczenia chorób onkologicznych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Quintiles IMS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz