Zgrzyt rząd samorządowcy w sprawie POZ

13 Września 2017, 13:03

W dokumentach dotyczących projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej znalazły się zapisy o tym, że dokument został skonsultowany z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

- To nieprawda. Taki punkt nie stanął na posiedzeniu ani Komisji ani zespołu ds. Zdrowia  - mówi Polityce Zdrowotnej Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich.

Skąd to zamieszanie?

W rzeczywistości Komisja dostała projekt na początku stycznia, ale niezgodnie z procedurami czyli w ramach zwyczajnych konsultacji społecznych. Tymczasem powinni dostać już bardziej zaawansowaną wersję ustawy – taką jaka powstaje po konsultacjach i ma trafić na posiedzenie rządu.

Samorządowcy w zamian oczekiwali, że jeśli w projekcie będą chcieli wprowadzić zmiany to resort zdrowia zgłosi je w formie autopoprawki.

Radziwiłł da głos samorządom

Ministerstwo uznało racje samorządowców i rozmawiali z ich przedstawicielami. KWRSiT została zapewniona przez wiceministra Marka Króla, uwagi zgłoszone przez Komisję w trybie zwykłych konsultacji zostały przeanalizowane i częściowo uwzględnione. – Projekt nie został przedłożony Komisji w związku z pilną potrzebą skierowania go pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie Rady Ministrów – pisze Król. – Jednocześnie deklaruję gotowość do rozmów, wyjaśnień w zakresie zgłoszonych propozycji. Etap prac parlamentarnych stwarza możliwość szerokiej dyskusji i ewentualnej modyfikacji projektu – napisał wiceminister.

Co w projekcie?

Projekt ustawy o POZ jest pierwszym aktem prawnym dedykowanym wyłącznie temu filarowi systemu ochrony zdrowia. Wprowadza m.in. model POZ oparty o zespół. W jego skład wejdą:

 • lekarz POZ,
 • pielęgniarka POZ,
 • położna POZ.

Lekarz POZ – jako koordynator zespołu – będzie decydował o postępowaniu terapeutycznym pacjenta. Zespół POZ (niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków.

Nadal będzie można prowadzić działalność w ramach:

 • POZ różnych podmiotów leczniczych (przedsiębiorcy: osoby fizyczne lub prawne, organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),
 • praktyk zawodowych (indywidualne i grupowe; lekarskie, pielęgniarskie lub położnych).

Ustawa wprowadzić ma teżkoordynację opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia.

Lekarz POZ, we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ będzie:

 • przewodnikiem pacjenta w systemie,
 • zapewniał ciągłość i kompleksowość opieki nad nim

Świadczeniodawcy zostaną zobowiązani m. in. do:

 • zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej adekwatnej do wieku i płci pacjenta,
 • badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki.

Projekt ustawy wprowadza także wymóg wyznaczenia tzw. koordynatora administracyjnego. Do jego zadań będzie należała organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. udzielanie pacjentowi informacji o tym procesie).

Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej zostanie poprzedzone programem pilotażowym, który potrwa do 31 grudnia 2019 r.

Jakość w POZ

Projekt ustawy wprowadza obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń, m. in. dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzania i organizacji procesu udzielania świadczeń.

Finansowanie POZ

Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna – tak jak obecnie. Obok niej pojawią się:

 • budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej),
 • opłata zadaniowa (dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej),
 • dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

Aleksandra Kurowska

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz