Nowe rozporządzenie o odpadach medycznych wkrótce wejdzie w życie

10 Października 2017, 12:12 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia podpisał i skierował do publikacji przepisy dotyczące m.in. przechowywania odpadów medycznych. 

Rozporządzenie powiela większość dotychczasowych przepisów. Dodatkowo uwzględniono wnioski jakie miał Sanepid jako nadzorujący także kwestie odpadów medycznych. Obejmuje wszystkie kategorie odpadów medycznych. Poniżej przedstawiamy niektóre z zapisów projektu.

Kiedy zaczyna się docelowa segregacja?

Dotychczasowe przepisy nie były jasne. W nowym rozporządzeniu wpisano, że zarówno w miejscach powstawania, jak i magazynowania odpady gromadzi się uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

Koniec wytycznych o workach

Zrezygnowano z wymogu nieprzezroczystości worków z uwagi na trudny do osiągnięcia w każdym przypadku efekt pełnej nieprzezroczystości. Doprecyzowano poprzednie regulacje w zakresie oznaczenia kolorami pojemników do zbierania odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, wskazując na konieczność ich jednoznacznej identyfikacji. Zrezygnowano z podawania siedziby wytwórcy odpadów medycznych z uwagi na mogące wystąpić naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

W odróżnieniu od poprzednio obowiązującego rozporządzenia wprowadzono dodatkowo wymóg oznakowania worków i pojemników do odpadów medycznych o datę i godzinę otwarcia (tj. rozpoczęcia użytkowania), godzinę zamknięcia oraz o nazwę wytwórcy odpadów medycznych. Wprowadzone uzupełnienie ma na celu umożliwienie bezspornego określenia czasu zbierania.

Ponadto w odniesieniu do poprzednio obowiązujących regulacji prawnych rozszerzono przepisy o możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych w miejscach powstawania dodatkowo do pojemników.

Gromadzenie odpadów – maksymalnie trzy doby

Określono czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania do 72 godzin, z wyłączeniem odpadów wysoce zakaźnych, które mogą być przechowywane w miejscu powstawania nie dłużej niż 24 godziny, z uwagi na konieczność utrzymania aseptyki pomieszczeń oraz mając na względzie okres późniejszego przetrzymywania odpadów w magazynie do 72 godzin.

Szczególnie groźne

Zamieszczono też przepisy dotyczące postępowania z odpadami medycznymi, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi, nazwane w projektowanym rozporządzeniu „wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi”. Zaproponowano klasyfikację szczególnie niebezpiecznych biologicznych czynników chorobotwórczych, która została zawarta w Umowie ADR.

Dezynfekcja

W projekcie sformułowano wymagania dotyczące utrzymania miejsc wstępnego magazynowania odpadów medycznych na bieżąco w czystości oraz poddawania ich odpowiednio procesom mycia i dezynfekcji, w zależności od właściwości magazynowanych odpadów medycznych. Zaproponowano, aby po każdym usunięciu odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, miejsca te dezynfekować, a następnie myć albo dezynfekować i myć przy użyciu środka myjąco-dezynfekcyjnego, a w przypadku pozostałych odpadów medycznych myć i stosownie do potrzeb dezynfekować.

Dodano wymaganie posiadania wentylacji w miejscach przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia w stosunku do obiektów, gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne lub są prowadzone badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, które de facto stanowi wymaganie przepisów odrębnych.

30 dni na dostosowanie 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Wcześniej obowiązujące rozporządzenie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi utraciło moc z dniem 24 stycznia 2016 r., zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Aleksandra Kurowska

Projekt dostępny tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz