NFZ zmienia zakresy programów lekowych m.in. dla astmy i raka prostaty

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie prezesa NFZ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Zarządzenie prezesa NFZ wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 1 listopada 2017 r.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie dostępne jest tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz