Nowy podział kompetencji w MZ. Co z niego wynika?

13 Marca 2018, 16:48 Ministerstwo Zdrowia

Jest już nowy podział kompetencji między kierownictwem MZ. Są zaskakujące zapisy. Ratownictwo trafiło do Józefy Szczurek-Żelazko. Kto nadzorować będzie NFZ?

Wczoraj z resortem zdrowia pożegnali się Marek Tombarkiewicz (odpowiedzialny m.in. za ratownictwo) oraz Piotr Gryza (autor sieci szpitali, nadzorujący m.in. NFZ). 

Wiele zadań zdymisjonowanych wiceministrów wziął na siebie sam minister Łukasz Szumowski, co może wskazywać na plany dalszych zmian w MZ (np. przez przyłączenie nowego wiceministra lub wymiany kogoś z obecnego składu).

Minister Łukasz Szumowski

sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;

4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Minister:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Gabinet Polityczny Ministra,

b) Biuro Ministra,

c) Biuro Prasy i Promocji,

d) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e) Departament Prawny,

f) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, c) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, d) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, e) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, f) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, g) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, h) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, i) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, j) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie, k) uczelni medycznych.

Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko

Jest członkiem:

a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,

b) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,

c) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;

Wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju;

4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,

b) Departament Matki i Dziecka,

c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,

d) Departament Pielęgniarek i Położnych,

e) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;

5) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, c) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie, d) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, e) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, f) Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, g) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, h) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, i) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, j) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie.  

Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński:

Jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. 

Podsekretarz Stanu Marcin Czech:

Jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

Departament Polityki Lekowej i Farmacji,

Departament Współpracy Międzynarodowej; 

nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;

nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Katarzyna Głowala:

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

b) Departament Polityki Zdrowotnej,

c) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego;

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Banku Tkanek Oka w Warszawie, b) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, d) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, e) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, f) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie, g) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie, h) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku, i) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie, j) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, k) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, l) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król: 

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Analiz i Strategii,

b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

c) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,

d) Departament Zdrowia Publicznego;

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, c) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, d) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, e) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, f) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, g) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, h) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, i) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, j) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, k) Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, l) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, m) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, n) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach, o) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu, p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

.............................

Nowy podział kompetencji dostępny jest tutaj

Zarządzenie  Minister Zdrowia  w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz