Zmiany w regulaminie organizacyjnym Centrali NFZ

10 Sierpnia 2018, 10:20 NFZ

Na stronie NFZ opublikowano w piątek zarządzenie prezesa Funduszu dotyczące zmian w regulaminie organizacyjnym Centrali NFZ. Jakie zmiany wprowadzono?

Chodzi o zarządzenie Nr 80/2018/GPF z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

W myśl zarządzenia:

- ewidencję zobowiązań do zachowania poufności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrali Funduszu – prowadzi Gabinet Prezesa Funduszu.

-  ewidencję wniosków i udostępnień danych osobowych w Centrali Funduszu – prowadzi na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gabinet Prezesa Funduszu.

Decyzje o zobowiązaniach z akceptacją głównego księgowego i dyr. DEF

Ponadto zarządzenie stanowi, że "decyzje dotyczące nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, w ramach Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzeczowego Planu wydatków inwestycyjnych NFZ podejmuje Prezes Funduszu, po ich uprzedniej akceptacji przez głównego księgowego Centrali i dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego (parafowanie, opatrzenie imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą)".

Roczny plan zadań - kto opracowuje i przedstawia prezesowi?

W myśl zarządzenia, zadania Centrali na dany rok  są określane w rocznym planie pracy Centrali. Do 15 listopada każdego roku dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali przedkładają dyrektorowi Departamentu Analiz i  Strategii propozycje zadań (zaakceptowane przez właściwego zastępcę Prezesa Funduszu) swoich komórek na kolejny rok. Z kolei dyrektor DAiS ma czas do 15 grudnia na przedłożenie Prezesowi rocznego planu pracy.

Z kolei do dnia 15 lutego każdego roku, kierujący komórkami organizacyjnymi przedkładają dyrektorowi DAIS, informacje o wykonaniu zadań określonych w planie pracy dla tych komórek, niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji planu pracy Centrali za rok poprzedni. Dyrektor DAiS do 28 lutego przedkłada prezesowi sprawozdanie z realizacji rocznego planu centrali.

Gabinet Prezesa wspomaga organizacyjnie i zarządczo?

Zgodnie z nowym zarządzeniem, Gabinet Prezesa Funduszu odpowiada za organizacyjne i zarządcze wspomaganie Prezesa Funduszu.

Ponadto, koordynuje i nadzoruje wykonywanie określonych w regulaminie Centrali zadań przez komórki organizacyjne Centrali oraz zadań zleconych przez Prezesa Funduszu w odrębnym trybie, a także kieruje sprawy do załatwienia do właściwych komórek organizacyjnych Centrali i do oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Źródło: NFZ

AW

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz