Gabinet Cieni BCC ocenia prace MZ

30 Czerwca 2016, 15:46

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC podsumowali dziś działania rządu w II kwartale br. Przedstawili też rekomendacje na drugie półrocze. Resort zdrowia ocenia Anna Janczewska-Radwan, ekspert BCC ds. Służby zdrowia. Które z działań MZ zostały ocenione pozytywnie i jakie priorytety wskazują przedsiębiorcy na kolejne miesiące? 

Wśród priorytetów dla obecnego Ministra Zdrowia Anna Janczewska-Radwan przede wszystkim wymienia wdrożenie ustawy o zdrowiu publicznym i zatwierdzenie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Jak wskazuje - dzięki tej ustawie ochrona zdrowia ma być bardziej ukierunkowana na profilaktykę, promocję i edukację zdrowotną, a nie tylko medycynę naprawczą. Ustawa ma kształtować postawy prozdrowotne i zwiększać poczucie osobistej odpowiedzialności za własne zdrowie, przyczyniając się do wydłużenia życia społeczeństwa w zdrowiu.

Eksperci BCC oczekują także od MZ przedstawienia szczegółowego planu działań w zakresie zmian dotyczących sposobu finansowania i dochodzenia do zapowiadanych wydatków publicznych na poziomie 6 % PKB oraz uregulowannia wynagrodzeń dotyczących wszystkich grup zawodowych. Wskazują także na konieczność nowelizacji ustaw odnoszących się do wynku leków: ustawy refundacyjnej (w odniesieniu do importu leków), ustawy Prawo Farmaceutyczne (w aspekcie implementacji dyrektywy fałszywkowej) oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności.

Anna Janczewska-Radwan wskazuje też na konieczność powołania “profesjonalnego zespołu ds. mediacji społecznej, który w konfliktowych sytuacjach , jak np. ostatnia w Centrum Zdrowia Dziecka dotycząca wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego, włączany byłby automatycznie do rozwiazywania wszelkiego rodzaju konfliktów społecznych”.  Przypomina także, że ze strony BCC padały już od wielu lat tego typu propozycje, przy okazji właśnie różnego rodzaju konfliktów w ochronie zdrowia. Proponowaliśmy powołanie takiej struktury w ramach Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rady Dialogu Społecznego – deklaruje w raporcie przedstawionym przez Gabinet Cieni.

W zakresie działalności Ministerstwa Zdrowia, dostrzeżono też pozytywne akspekty, wśró∂ których znalazły się:

  • koordynacja prac związanych z informatyzacją ochrony zdrowia na poziomie resortu cyfryzacji, rozwoju i zdrowia;
  • stworzenie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ), którego celem jest przejrzyste i racjonalne wydatkowanie środków inwestycyjnych, w tym unijnych na rozwój i modyfikację infrastruktury w służbie zdrowia.
  • powołanie zespołu do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych;
  • zniesienie nowelizacją ustawy o działalności leczniczej obowiązku ubezpieczenia się szpitali z tytułu zdarzeń medycznych;

Jako pozytywny aspekt działań resort zdrowia BCC wymienia też decyzję dotyczącą zachęcania szpitali publicznych do działalności komercyjnej. Warto jednak zaznaczyć, że przepisy w tym zakresie nie zostały jeszcze uchwalone. Zapisy wskazujące na możliwość udzielania świadczeń komercyjnie (pobierania opłat od pacjentów) pojawiły się w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej, który obecnie jest dopiero na etapie konsultacji. W tej chwili nie można jeszcze mówić o decyzji w tym zakresie.

BCC zwraca też uwagę na zagrożenia dla gospodarki i przedsiębiorców. Zdaniem ekspertów należą do nich:

  • zmiany w ustawie o działalności leczniczej, dotyczące miedzy innymi zakazu zbywania akcji i udziałów przez skomercjalizowane podmioty. Zdaniem BCC “ta nowa regulacja budzi wiele kontrowersji wśród ekspertów ochrony zdrowia i z pewnością nie rozwiąże problemu zadłużania się szpitali, tym bardziej, że największe zadłużenie dotyczy szpitali uniwersyteckich i resortowych. Ustawa budzi też poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstatacją RP i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego przede wszystkim w zakresie gwarancji swobody działalności gospodarczej.” 

  • projekt nowelizacji ustawy refundaycjnej, który zakłąda wprowadzenie takich samych zasad w odniesieniu do refundacji produktów medycznych jak obowiązujące obecnie w odniesieniu do leków – BCC podkreśla, że “leki i wyroby medyczne to tak zasadniczo różne kategorie produktów. W szeregu refundowanych wyrobów medycznych istnieje konieczność indywidualnego dostosowania do potrzeb konkretnego pacjenta i poszczególne warianty tych wyrobów mogą się istotnie różnić cenowo. Na planowanym systemie mogą ucierpieć niepełnosprawni pacjenci i przedsiębiorcy tej branży.“


Źródło: BCC

Foto: BCC

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz