Rząd przyjął przepisy przywracające staż podyplomowy

06 Lipca 2016, 16:07

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła dwa projekty ustaw zdrowotnych. Rząd zdecydował m.in. o przywróceniu stażu podyplomowego. Do prac parlamentarnych trafi także ustawa regulująca kwestie oceny nowych inwestycji w ochronie zdrowia.

Przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw zakłada przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów przewidziano w  projekcie noweli ustawowej. Zdaniem resortu zdrowia to zmiana spełniająca postulat ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, którzy od lat wskazywali na konieczność przywrócenia rocznego kształcenia praktycznego absolwentów studiów medycznych. 

W 2011 r. zrezygnowano ze stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Chodziło o zwiększenie liczby lekarzy dzięki wprowadzeniu kształcenia praktycznego na szóstym roku studiów lekarskich i piątym roku studiów lekarsko-dentystycznych, co w praktyce miało skutkować wcześniejszym dopuszczeniem do zawodu. Środowisko lekarskie wskazywało jednak na konieczność powrotu stażu podyplomowego, ponieważ uważa go za niezbędny element kształcenia podyplomowego i rozwoju zawodowego. Znowelizowana ustawa odpowiada na to zapotrzebowanie. Staż podyplomowy pozwala na bezpieczną, praktyczną naukę zawodu, zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej oraz zdobycie doświadczenia w pracy z pacjentem – czytamy w stanowisku Rządu.

Zgodnie z projektem nowelizacji, młodzi lekarze będą odbywać staż podyplomowy pod kierunkiem opiekuna, tj. lekarza specjalisty albo lekarza dentysty wykonującego zawód co najmniej przez 5 lat. Stażyści w trakcie stażu podyplomowego będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu, czyli – pod nadzorem opiekuna – otrzymają m.in. uprawnienia do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. Dzięki temu na rynek mają trafić dodatkowi pracownicy realizujący część świadczeń zdrowotnych.

Pozostałe zmiany wprowadzone ustawą to:

  • jeden dokument: Prawo wykonywania zawodu zastąpi dotychczas wydawane dokumenty.
  • lekarz stażysta, który nie ukończył lub nie odbył stażu podyplomowego w ciągu 5 lat od uzyskania prawa wykonywania zawodu będzie mógł go odbyć na podstawie umowy o szkolenie zawartej z podmiotem prowadzącym staż. Czas trwania stażu nie zostanie przedłużony, jeśli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu upłynęło 5 lat. Trzeba go będzie ponownie odbyć w całości ze względu na dynamiczny rozwój wiedzy medycznej, wymagający jej aktualizowania i konieczność zdobywania nowych umiejętności.
  • cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej (mający wizę lub pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce), ubiegający się o odbycie stażu podyplomowego w naszym kraju będą go odbywali na podstawie umowy cywilnoprawnej (o staż podyplomowy) zawartej z jednostką uprawnioną do jego prowadzenia.
  • obywatele polscy i państw członkowskich UE studiujący medycynę w języku obcym  (w Polsce i za granicą) będą mogli ubiegać się o prawo wykonywania zawodu w Polsce, bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego – jeżeli przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Przyjęcie tych regulacji oznacza, że czas na załatwienie koniecznych formalności będzie krótszy.

Projekt ustawy zmienia także zasady przystępowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK):

  • będą mogli do nich przystąpić wyłącznie lekarze po ukończeniu studiów - do LEK będzie mógł przystąpić lekarz po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim, dyplomu lekarza, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”. Z kolei do LDEK będzie mógł przystąpić lekarz dentysta po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, dyplomu lekarza dentysty, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

Ponadto, minister obrony narodowej będzie mógł dofinansować ze swojego budżetu szkolenie specjalizacyjne lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub pełniących służbę w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

Wprowadzono także przepisy, które umożliwią podejmowanie wspólnych działań ratunkowych na obszarze przygranicznym przez polskie i niemieckie służby ratownictwa medycznego. W praktyce usprawni to ratowanie osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia po stronie polskiej i niemieckiej granicy.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Wyjątki dotyczą wejścia w życie: nowych zasad przystępowania do LEK i LDEK i udostępniania pytań LEK i LDEK oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw), przepisu dotyczącego ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (od 1 maja 2017 r.), regulacji odnoszącej się do finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego (od 1 stycznia 2018 r.).

Rada Ministrów przyjęła dziś także nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Jej podstawowym celem jest zapewnienie przejrzystego i racjonalnego  procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ocena celowości inwestycji będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Przede wszystkim ma przyczynić się do dostosowania podaży usług medycznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w efekcie ukrócić marnowanie pieniędzy publicznych. Jest to szczególnie ważne, bo w aktualnej perspektywie finansowej do 2020 r. na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł.

Zgodnie z założeniami ocena celowości inwestycji zostanie oparta na racjonalnych i wiarygodnych przesłankach. Wojewoda będzie wydawał opinie w tym zakresie przede wszystkim w oparciu o: mapy potrzeb zdrowotnych (dla danego województwa), priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu o formularz zwany – Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Przed wydaniem opinii wojewoda będzie również zobowiązany do uzyskania stanowiska dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że w przyszłości NFZ lub instytucja, która przejmie jego kompetencje, będzie premiowała dodatkowymi punktami inwestycje, które były pozytywnie ocenione przez wojewodów z wykorzystaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Najwyżej ma być premiowana racjonalność i efektywność udzielanych świadczeń, przy zachowaniu odpowiedniej ich jakości i dostępności, a także kompleksowość oraz ciągłość.

Brak pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie skutkował przyznaniem mniejszej liczby punktów, a podmiot w takiej sytuacji będzie musiał przedstawić ofertę znacznie korzystniejszą od innych, które uzyskały pozytywną opinię wojewody. Oznacza to, że z jednej strony nowy system nie zablokuje dostępu do rynku nowych, innowacyjnych podmiotów, z drugiej – będzie przestrzegał przez podejmowaniem inwestycji na obszarach, gdzie podaż jest już wysoka i nie odpowiadająca rzeczywistemu popytowi – uzasadnia Ministerstwo Zdrowia.

W przypadku wielu inwestycji infrastrukturalnych pozytywna opinii o celowości inwestycji ma mieć też znaczenie przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. W przypadku wielu konkursów brak takiej opinii będzie uniemożliwiał uzyskanie takiego dofinansowania.

Ustawy trafią teraz do prac parlamentarnych.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz