Komisja Zdrowia o stażu podyplomowym lekarzy

22 Września 2016, 10:30

Dziś sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się rządowym projektem ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Głównym założeniem nowelizacji jest przywrócenie stażu podyplomowego. Istotną zmianą jest również wprowadzenie przepisów nadających lekarzom odbywającym staż uprawnienia do wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. O tym, jakie konkretnie rozwiązania do systemu kształcenia lekarzy wprowadza rządowy projekt, mówi Edyta Kramek, była dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia. 

Przyjęta w 2011 r. reforma systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów wprowadziła przepisy likwidujące staż podyplomowy z jednoczesnym wdrożeniem dwusemestralnego praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych na szóstym roku studiów na kierunku lekarskim oraz dwusemestralnego praktycznego nauczania na piątym roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Zasadniczej zmianie uległy też standardy kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w oparciu o które prowadzone jest kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów. Intencją powyższych zmian było położenie nacisku na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty już na etapie studiów, w szczególności poprzez wprowadzenie do systemu kształcenia przeddyplomowego praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych, realizowanego w odpowiednich warunkach pod nadzorem opiekuna. Nowy system kształcenia objął osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2012/2013 i w późniejszych latach.

Wraca staż podyplomowy

Kluczowym celem przyjętego obecnie przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw jest przywrócenie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, jako niezbędnego etapu rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiającego praktyczną naukę zawodu w ujednoliconych ramach prawnych i organizacyjnych. Zgodnie z projektowanymi przepisami osoba, która ukończy studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, otrzyma prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego odbywanego pod nadzorem opiekuna z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Istotną zmianą zawartą w projekcie jest wprowadzenie przepisów nadających lekarzom odbywającym staż uprawnienia do wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.

Nowe zasady przystępowania do LEK i LDEK

Projekt nowelizacji zmienia także zasady przystępowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami do ww. egzaminów będą mogli przystąpić wyłącznie lekarze i lekarze dentyści po ukończeniu studiów i przedstawieniu stosownych dokumentów. Rozwiązanie to uniemożliwiać będzie zatem przystąpienie do egzaminu studentom VI roku kierunku lekarskiego i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego. Projektowane przepisy budzą pewne zastrzeżenia z uwagi na fakt, iż dotychczas obowiązująca ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie nakładała na lekarzy, czy lekarzy dentystów obowiązku przystąpienia do egzaminu na ostatnim roku studiów, a dawała wyłącznie taką możliwość co powodowało, iż pewne rozwiązania prawne były bardziej elastyczne dla samych osób realizujących kształcenie.

Więcej czasu na praktykę  

Wydłuży się również czas przeznaczony na nabycie przez lekarzy umiejętności praktycznych w zakresie pracy klinicznej, co ma umożliwić doskonalenie umiejętności nabytych przez lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie studiów. Wszelkie zmiany, które wprowadzają pozytywne rozwiązania m.in. w obszarze kształcenia kadr medycznych są właściwe. Niemniej jednak należy rozważyć, czy zasadne jest dokonywanie tak istotnych zmian w zakresie kształcenia w przypadku gdy osoby, które rozpoczęły kształcenie w oparciu o reformę przeprowadzoną w 2011 r. jeszcze go nie zakończyły.

Mało czasu na wprowadzenie zmian

Nie można jednoznacznie ocenić poprzedniej reformy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, ponieważ obecnie nie ma jeszcze absolwentów zmienionego w 2011 r. systemu kształcenia, którzy zrealizowaliby praktyczne nauczanie. Trudno jest także zdiagnozować potrzeby oraz zaprojektować i wprowadzić stosowne zmiany, które będą w szczególności odpowiadały potrzebom kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Niezbędne jest natomiast takie skorelowanie programu stażu podyplomowego z praktycznym nauczaniem, aby treści realizowane w ramach stażu stanowiły uzupełnienie, a nie powtórzenie zakresu wiedzy i umiejętności realizowanych podczas praktycznego nauczania. Wymaga to zatem ponownej, szczegółowej analizy standardów kształcenia w tym programów studiów, praktycznego nauczania i następnie opracowania adekwatnego do zakresu zrealizowanego materiału, programu stażu podyplomowego.

Warto podkreślić, że do wszelkich zmian należy się przygotować, a tym samym umożliwić właściwe dostosowanie się do nich  podmiotom odpowiedzialnym za realizację danego zadnia, tak aby planowane działania przyniosły pożądany efekt, co z uwagi na planowany (relatywnie krótki) termin wejścia w życie projektowanych przepisów może stanowić pewne utrudnienie.   

Edyta Kramek, b. wicedyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ, obecnie dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacji CUBE.ITG

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz