Izba Lekarska krytycznie o założeniach do ustawy o POZ

14 Października 2016, 15:57

Celowość wprowadzenia ustawy całościowo regulującej zagadnienia POZ jest dyskusyjna, ponieważ założone cele można zrealizować nowelizując obowiązujące przepisy, a POZ powinna pozostać częścią całego systemu ochrony zdrowia, nie sztucznie wydzieloną częścią – uważa Naczelna Izba Lekarska. Samorząd krytycznie odnosi się także do szczegółowych rozwiązań zawartych w założeniach do ustawy o POZ, które niedawno trafiły do konsultacji społecznych. Jakie uwagi zgłosił NIL?

Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskie w projekcie założeń nie doprecyzowano zasad współpracy POZ z innymi częściami systemu ochrony zdrowia oraz szczególnej roli lekarza POZ w systemie. Konieczna jest – w ocenie samorządu - np. szeroka dyskusja na temat roli koordynacyjnej lekarza POZ w stosunku do AOS i szpitali, aby w przyszłości uniknąć konfliktu kompetencyjnego oraz zmniejszyć przyzwyczajenia pacjentów do leczenia specjalistycznego (to jeden z problemów opisanych w dokumencie). Brak konsensusu w tym zakresie oraz edukacji pacjentów może sprawić wrażenie, że reforma ma na celu zablokowanie opieki specjalistycznej, której znaczącą część przejmie POZ, wbrew dotychczasowej praktyce i preferencjom pacjentów – uważa NIL.

Samorząd wskazuje również, że w projekcie nie doprecyzowano na co konkretnie ma zostać przekazany planowany wzrost finansowania w POZ. Nie wskazano również czy i jakie rodzaje świadczeń zdrowotnych będą finansowane w mniejszym stopniu, na rzecz wzrostu finansowania POZ. O ile nie podlega dyskusji potrzeba większych nakładów także w POZ, zmiany proporcji nakładów pomiędzy rodzajami świadczeń powinny wynikać ze zmian w korzystaniu z tych świadczeń – uważa samorząd lekarski.

Są jednak rozwiązania, które Izba ocenia pozytywnie. Należy do nich między innymi wydzielenie budżetu przeznaczonego na świadczenia opieki zdrowotnej. Natomiast nie są jasne założenia budżetu powierzonego przeznaczanego na dwa zadania POZ: badania diagnostyczne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Zdaniem NIL, nie wskazano też, czy wzrost wydatków na POZ obejmuje budżet powierzony, a poziom finansowania kapitacyjnego, motywacyjnego i powierzonego nie został precyzyjnie określony. W projekcie nie odniesiono się też do finansowania rehabilitacji, z jednoczesnym podkreśleniem jej znaczenia w starzejącym się społeczeństwie – wskazuje NIL.

Samorząd podkreśla także, że należy ustawowo zapewnić warunki i zachęty do realizacji rozwoju zawodowego pracowników POZ. Obecnie realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego, z powodu konieczności zapewnienia stałej dostępności do świadczeń i braku kadr, jest bardzo trudne – uważa NIL.

Izba Lekarska podkreśla na koniec, że wiele sformułowanych w projekcie założeń zasługuje na poparcie, jednak bez wskazania w jaki sposób będą one realizowane, nie można ocenić szans na osiągnięcie celu. Dotyczy to np. wzrostu nakładów na POZ, bez wskazania mechanizmów zwiększenia efektywności, poprawy satysfakcji obywateli ani dostępności. Ponadto nie odniesiono się do takich istotnych kwestii jak np. czy planowane jest przywrócenie stanowiska pielęgniarki szkolonej jako elementu systemu POZ lub czy planowane jest zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych lekarza POZ – wskazuje NIL.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz