Przepisy ograniczające tajemnicę lekarską trafiły do TK

28 Października 2016, 16:14

Dziś prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ograniczających ochronę tajemnicy lekarskiej oraz uniemożliwiających pacjentowi decydowanie o osobach, które mają mieć dostęp do tej tajemnicy po jego śmierci.

Przepisy te zostały wprowadzone do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w czerwcu tego roku. Nałożyły one na lekarza obowiązek udzielenia osobie bliskiej informacji dotyczących zmarłego pacjenta, objętych tajemnicą lekarską, o ile sprzeciwu w tym zakresie nie wyrazi inna osoba bliska. Naczelna Rada Lekarska wskazała we wniosku do TK, że przewidziane dotychczas rozwiązania prawne umożliwiały pacjentowi wskazanie osób uprawnionych do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską za życia pacjenta, jak i na wypadek jego śmierci.

Za niezgodne z Konstytucją Naczelna Rada Lekarska uznała pozbawienie pacjenta możliwość decydowania o kręgu osób uprawnionych do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską po jego śmierci. Kwestionowanymi przepisami ustawodawca zdecydował za wszystkich pacjentów o tym, kto po ich śmierci będzie uprawniony do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską, bez możliwości odmiennego uregulowania tej kwestii przez samego pacjenta – wskazuje samorząd lekarski.

Zdaniem NRL ograniczenie prawa pacjenta do prywatności oraz nałożenie na lekarzy obowiązku łamania tego prawa, poprzez ujawnienie tajemnicy lekarskiej nawet wbrew jednoznaczniej woli zmarłego pacjenta nie znajduje uzasadnienia w treści Konstytucji  i stanowi zbyt daleko idącą, nieuzasadnioną i nieproporcjonalną ingerencję ustawodawcy w sferę praw i wolności obywateli. W ocenie NRL brak możliwości określenia przez pacjenta kręgu osób uprawnionych do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską po jego śmierci oznacza zerwanie więzi zaufania łączącej pacjenta z lekarzem, która jest niezbędna dla prawidłowego leczenia.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz