BCC: skąd Radziwiłł weźmie pieniądze na swoje obietnice?

22 Listopada 2016, 12:50

Przedsiębiorcy z Business Centre Club są zaniepokojeni skąd minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zamierza wziąć pieniądze na realizację swoich zapowiedzi. Podsumowali rok działań resortu. 

Wzrost nakładów na ochronę zdrowia jest konieczny i dobrze, że stanowi element proponowanych zmian. Tempo wzrostu nakładów jest jednak zbyt wolne, a obecny poziom finansowania ochrony zdrowia zagraża bezpieczeństwu obywateli - uważa BCC. A jak przedsiębiorcy oceniają konkretne działania i zapowiedzi resortu zdrowia? 

Dekomercjalizacja szpitali

Dekomercjalizacja szpitali – w ocenie BCC – to raczej wyłącznie sukces propagandowy. Zdaniem przedsiębiorców, błędem jest przerzucenie obowiązku pokrywania strat finansowych zakładów opieki zdrowotnej na jednostki samorządu terytorialnego bez zagwarantowania wsparcia  z budżetu  państwa. W perspektywie może to doprowadzić do sytuacji, że biedniejsze samorządy zmuszone będą podejmować decyzje o likwidacji części placówek. Dekomercjalizacja szpitali to niewątpliwie krok w tył i jest związana z proponowaną  zmianą ich  finansowania i utworzeniem sieci szpitali – uważa BCC.

Sieć szpitali – rozwiązanie sprzeczne z konstytucją

W przypadku sieci szpitali, głównym zarzutem przedsiębiorców do propozycji ministerstwa zdrowia jest nieuwzględnienie prywatnych placówek medycznych. To – zdaniem BCC – rozwiązania, które mogą być sprzeczne z konstytucją. - Nie gwarantują im  równego traktowania z sektorem publicznym w budowanej przez resort zdrowia sieci szpitali – wskazuje BCC. - To zagraża istnieniu wielu prywatnych podmiotów świadczących opiekę specjalistyczną. Poza siecią mogą pozostać szpitale dysponujące nowoczesnym sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną. W  perspektywie mogą spowodować negatywny wpływ na realizację strategicznych celów opisanych w „Strategii Odpowiedzialnego  Rozwoju”. A to w efekcie  może  zniechęcić prywatne podmioty medyczne  (nie tylko szpitale) do  inwestowania  na rzecz polskiego rynku ochrony zdrowia.

Powszechny dostęp do POZ i ustawa o POZ

Jest to ważny projekt systemowy – uważają przedsiębiorcy z BCC. Brakuje jednak wyraźnego wskazania jak będzie wyglądało finansowanie POZ na nowych zasadach, łącznie z nakładami na rozwój i doskonalenie zawodowe. Przedsiębiorcy wskazują także, że resort zdrowia nie poświecił zbyt wiele uwagi na zmiany w opiece geriatrycznej. - Powszechna krytyka projektu ustawy o POZ przez pacjentów, lekarzy specjalistów, a  nawet przez lekarzy rodzinnych  w zasadzie  wyklucza  możliwość  realizacji tego projektu w obecnym kształcie – wskazuje BCC.

Kształcenie nowych kadr medycznych

Błędem jest zapowiedz powrotu kształcenia pielęgniarek  na poziomie  średnich szkół  branżowych  oraz zakończenia  naboru  kształcenia w zawodzie technika  farmaceutycznego. Za porażkę BCC uznaje również nieumiejętne prowadzenia dialogu społecznego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy. Podkreślają, że trzeba położyć większy nacisk na kształcenie podyplomowe oraz szkolenie lekarzy obecnie pracujących w POZ. Szczególnie z zakresu chorób „senioralnych”  i  nowotworowych, układu krążenia  i oddechowego , nadwagi, cukrzycy  i uzależnień.

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych

IOWISZ, czyli narzędzie do oceny nowych inwestycji, to zdaniem BCC niezwykle ważny instrument gwarantujący właściwe kierowanie  środków inwestycyjnych w rozwój infrastruktury w ochronie  zdrowia. Zarówno podstawa tworzenia, jak i zasady funkcjonowania tego systemu zasługują na akceptację, jednak BCC zauważa, że przyjęte procedury ograniczają rolę samorządów.

Największym zagrożeniem dla IOWISZ są zapowiadane zmiany legislacyjne dotyczące utworzenia sieci szpitali. Przy kwalifikacji szpitala do sieci nie uwzględniono (co jest uchybieniem) oceny wniosków inwestycyjnych  i realizowania inwestycji także z funduszy europejskich.

Bezpłatne leki dla seniorów

Podstawowym kryterium nie  powinien być wiek, a  sytuacja ekonomiczna emeryta – uważa BCC. Stosowane kryteria uwzględniają leki  na powszechne choroby przewlekłe w tej kategorii wiekowej. Konieczne jest stałe zwiększanie budżetu na ten cel w kolejnych latach, jak też zmiana regulacji  uwzględniających nie tylko kryteria wiekowe, ale przede wszystkim sytuację materialną pacjenta. Problemem jest również możliwość wystawiania recept „S” wyłącznie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do leków

Ustawa „antywywozowa” – w ocenie BCC - nie spowodowała trwałego usunięcia problemu niedoboru leków deficytowych. Sytuacji nie poprawia też przedłużający się  vacat na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Inspekcja  farmaceutyczna  wymaga zdecydowanego wzmocnienia kadrowego. Koniecznym  Zdaniem BCC konieczne jest wprowadzenie podporządkowanie wojewódzkich inspektorów  farmaceutycznych  Głównemu  Inspektorowi Farmaceutycznemu.

Likwidacja NFZ i finansowanie budżetowe

Zapowiadana  likwidacja NFZ nie ma  większego znaczenia  i może być ruchem pozornym – uważają przedsiębiorcy. Dotychczasową centrale  NFZ zastąpi Urząd Zdrowia  Publicznego, a odziały  wojewódzkie  NFZ staną  się automatycznie Wojewódzkimi Urzędami Zdrowia z podwójną podległością wobec wojewody i Ministra Zdrowia.

Zastrzeżenia do sposobu wprowadzania zmian

BCC ma także zastrzeżenia do sposobu wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia. Przedsiębiorcy uważają, że ministerstwo łamie zasady dialogu społecznego. Przejawem tego ma być m.in. nagminna nieobecność wiceministrów desygnowanych do pracy w Trójstronnym Zespole ds. ochrony zdrowia. Zdaniem BCC, strona rządowa nie dotrzymuje też terminów konsultacji w przypadku ustaw kluczowych dla dialogu społecznego. Przykładem może byćpospieszny tryb konsultacji społecznych Narodowego Programu Prokreacyjnego - następcy refundacji in vitro.

Aleksandra Smolińska

Źródło: BCC

Polecamy także:

  • O podsumowaniu roku pracy K. Radziwiłła w resorcie zdrowia pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz