MZ podsumowuje refundację leków w 2016 r.

18 Stycznia 2017, 12:52

Aby zwiększyć dostęp pacjentów do leków, cały czas pracujemy nad wprowadzaniem nowych cząsteczek na listę refundacyjną – zapewnia resort zdrowia i podsumowuje ubiegły rok w refundacji.

W 2016 r. na wykazie leków refundowanych znalazły się 23 nowe substancje czynne. Poszerzyły one możliwości leczenia między innymi w chorobach nowotworowych, psychicznych, endokrynologicznych, gastrologicznych, w stwardnieniu rozsianym i w chorobie Parkinsona.

4 nowe programy lekowe

W ubiegłym roku resort zdrowia uruchomił cztery nowe programy lekowe:

 • leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków,
 • leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych,
 • leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem,
 • leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej.

Nowe leki w aptekach

 • Nasometin (Mometasonum) – we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach.
 • Incruse (Umeclidinii bromidum) – w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia.
 • Arypiprazol w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu – dla dorosłych pacjentów ze schizofrenią, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego.
 • Pramipeksol – w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”).
 • Tapentadol – w leczeniu przewlekłego bólu o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana.
 • Mometazon – we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.
 • Daivobet (calcipotriolum + betamethasonum), żel – w miejscowym leczeniu łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych. Miejscowe leczenie łuszczycy plackowatej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała innej niż owłosiona skóra głowy.
 • Adenuric (febuksostat) 80 mg oraz 120 mg – w leczeniu przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych.
 • Adenuric (febuksostat) 120 mg – w zapobieganiu i leczeniu przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych.
 • Diacomit (styrypentol) – w terapii wspomagającej (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem.
 • Valdoxan (agomelatyna) – w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku lub anhedonii.

Dodatkowe wskazania

Od 1 maja 2016 r. Ministerstwo Zdrowia poszerzyło wykaz leków refundowanych dostępnych na receptę o dwa leki zawierające substancję czynną parykalcytol:

 • Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 2 µg, 30 szt.
 • Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 1 µg, 30 szt.

Zostały one objęte refundacją (odpłatność pacjenta: 30 proc. do wysokości limitu finansowania) w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 3 i 4 oraz z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 5 u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym, po nieskuteczności terapii alfakalcydolem.

Od 1 września 2016 r. MZ poszerzyło dostępność leku lanreotyd w ramach listy aptecznej o wskazanie dotychczas objęte refundacją jedynie w ramach katalogu chemioterapii, czyli  leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10 proc.) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami.

Wskazania pozarejestracyjne

 • Lakozamid – w terapii dodanej u chorych poniżej 16. roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej.
 • Desmopresyna – w leczeniu pierwotnego izolowanego moczenia nocnego u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 3-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego.
 • Posakonazol – w ramach listy aptecznej jest refundowany u dzieci do 18. roku życia jako wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii w przypadku: ostrej białaczki limfoblastycznej, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych. W katalogu chemioterapii lek jest dostępny w profilaktyce pierwotnej i wtórnej zakażeń grzybiczych u dzieci do 18. roku życia w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej standardowego lub pośredniego ryzyka, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych.

Katalog chemioterapii

W katalogu chemioterapii w 2016 roku znalazły się dwie nowe substancje czynne:

 • Mitoxantron-Ebewe (Mitoxantronum) – lek zawiera substancję czynną mitoxantron.
 • Erwinase (Crisantaspasum) – w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów, głównie pediatrycznych, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli.

Od 1 września 2016 r. Ministerstwo rozszerzyło wskazania dla leku  Somatuline Autogel (lanreotyd) o leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych nieznanego pochodzenia. Od 1 listopada 2016 r. resort wprowadził też nowe wskazanie off-label dla leku Erwinase (crisantaspasum) 5 CHŁONIAK LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów poniżej 18. roku życia z chłoniakami limfoblastycznymi T-komórkowymi i preB-komórkowymi, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli.

Programy lekowe

Nowe substancje czynne:

 • Nuwiq (Simoktokog alfa) – w ramach dotychczasowego programu lekowego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67). Decyzja o objęciu refundacją nowych leków od 1 marca 2016 r. poszerzyła zakres opcji terapeutycznych i umożliwiła dobór optymalnej terapii dla pacjentów z hemofilią typu A.
 • Adcetris (brentuximabum vedotinum) – bezpłatnie w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”.
 • Tecfidera (dimethylis fumaras) – w ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego”.
 • Plegridy (Peginterferonum beta-1a) – w ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego”.
 • Keytruda (Pembrolizumabum) – w ramach programu „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”.
 • Opdivo (Nivolumabum) – w ramach programu „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”.
 • Perjeta (Pertuzumabum) – w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi”.
 • Gazyvaro (Obinutuzumabum) – w ramach programu lekowego „Leczenie ostrej białaczki limfocytowej obinutuzumabem”.
 • Lynparza (olaparyb) – w ramach programu „Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56,C57,C48)”.
 • Torisel (temsirolimusum) – we wskazaniu „Leczenie temsirolimusem zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w grupie chorych o niekorzystnym rokowaniu” w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki”.
 • Xalkori (crizotinibum) – we wskazaniu „Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca ALK-dodatniego” w ramach programu lekowego „Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca”.

Od 1 lipca 2016 r. refundowana jest  nowa – podskórna – postać podania  leków:

 • MabThera (Rituximabum) – w ramach programu „Leczenie chłoniaków złośliwych”,
 • Herceptin (Trastuzumabum) – w ramach programu „Leczenie raka piersi”.

Resort zdrowia objął także refundacją lek HyQvia (Immunoglobulinum humanum normale) – w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (pno) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką”.

Od 1 listopada 2016 r. refundowane jest nowe stężenie leku Remodulin 10 mg/1 ml w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego TNP”. Zmieniony został także opis programu, aby udostępnić lek najbardziej potrzebującym pacjentom, u których treprostynil podawany jest za pomocą pompy wszczepialnej.

AS

Źródło: MZ

Polecamy także:

 • O nowej liście leków refundowanych pisaliśmy tutaj.
 • O tym, że pacjenci chwalą politykę lekową resortu zdrowia pisaliśmy tutaj.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz