Lekarze rodzinni chcą zmian w projekcie o ustawy o POZ

09 Lutego 2017, 16:11

W opinii lekarzy rodzinnych z Federacji Porozumienie Zielonogórskie projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w przedstawionym przez MZ kształcie nie spełnia oczekiwań środowiska medycznego i pacjentów. 

Poza samą definicją lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, projekt nie wnosi istotnych zmian w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej – twierdzą lekarze rodzinni z PZ. Ale, ich zdaniem, nakłada nowe obowiązki na lekarzy rodzinnych bez określenia sposobów ich realizacji, zwłaszcza w zakresie koordynacji oraz funkcjonowania zespołu POZ. Porozumienie Zielonogórskie zauważa też, że określenie w proponowany sposób finansowania nowych zadań w podstawowej opiece zdrowotnej może spowodować nałożenie nowych dodatkowych obowiązków de facto bez globalnego i istotnego zwiększenia nakładów.

POZ podstawą systemu ochrony zdrowia

Jednym z ważniejszych mankamentów projektu jest w opinii PZ brak precyzyjnego określenia roli podstawowej opieki zdrowotnej w całym systemie ochrony zdrowia - w szczególności ze zdefiniowaniem koordynacji oraz zasad i sposobów jej wykonywania. Zdaniem PZ podkreślenia wymaga fakt, że podstawowa opieka zdrowotna jest podstawą systemu ochrony zdrowia, w ramach której zapewniany jest dostęp do finansowanych ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych profilaktycznych, w tym profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pielęgnacyjnych, udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i pierwszego (wstępnego) kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia.

Najpierw pilotaż

Zdaniem Federacji PZ opieka koordynowana nie może być dla świadczeniodawców obligatoryjna od 1 lipca 2019 r. Lekarze rodzinni uważają, że najpierw należy umożliwić fakultatywne wdrażanie tej formy zarządzania opieką nad pacjentem (w tym budżetu powierzonego) przez świadczeniodawców systemu ochrony zdrowia. PZ krytycznie odnosi się także do propozycji związanych z funkcjonowaniem zespołów POZ. W opinii organizacji nic nie uzasadnia tworzenia opozycji, która wynika z projektu ustawy, świadczeniodawca - lekarz POZ, świadczeniodawca - zespół POZ. Nie ma bowiem przeszkody, aby wszystkie obowiązki nałożone na lekarza POZ i zespół POZ zostały nałożone na świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w zakresie POZ. Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego ingerencja ustawowa tworząca zespół POZ powinna wskazywać tylko na formę organizacji tych świadczeń, a brak przepisów normujących sposób i zasady ich funkcjonowania wywoła chaos lub wręcz uniemożliwi ich działanie.

Lekarze rodzinni oburzeni

Sprzeciw Federacji wywołuje zdanie umieszczone w rozdziale oceny skutków regulacji, gdzie stwierdzono, że obecnym problemem POZ jest brak motywacji lekarza, pielęgniarki i położnej POZ do skoordynowanej opieki nad pacjentem spowodowany systemem finansowania. Porozumienie Zielonogórskie uznaje to stwierdzenie za oburzające. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wymaga, zdaniem Federaci PZ, zdecydowanego przeredagowania i doprecyzowania - uwzględniając zgłoszone do niego uwagi.

Aleksandra Smolińska

Źródło: FPZ

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz