Branża farmaceutyczna krytycznie o zmianach w zasadach refundacji

20 Lutego 2017, 15:35

Rząd wprowadza przepisy umożliwiające ministrowi zdrowia elastyczne określanie czasu, na jaki będą wydawane decyzje refundacyjne. Zmiany w ubiegłym tygodniu przeszły przez Radę Ministrów. Jak ocenia je branża?

Aktualne przepisy narzucają ministrowi zdrowia stałe okresy, na które muszą być wydane decyzje o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu – leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Według resortu zdrowia to nie pozwala elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, czyli w praktyce znacznie utrudnia negocjacje cenowe. Dlatego rząd zdecydował się na wprowadzenie przepisów umożliwiających elastyczne określanie okresu obowiązywania tych decyzji.

Producenci leków generycznych przeciwko zmianom

- Proponowany w projekcie ustawy refundacyjnej  zapis pozwalający resortowi zdrowia na uznaniowe określanie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej nie pozwala na prowadzenie planowanej i racjonalnej działalności biznesowej, która w branży farmaceutycznej wiąże się zapewnieniem ciągłości produkcji gwarantującej chorym dostęp do leków – mówi wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Krzysztof Kopeć i wyjaśnia, że firmy negocjując cenę leku konstruują swoje budżety w szerszej perspektywie czasowej uwzględniając wielkość produkcji dla konkretnych produktów oraz planując długookresowe inwestycje.- Rozumiemy, że resort zdrowia chce zwiększyć elastyczność w zakresie okresów, na jakie wydawane są decyzje refundacyjne dla leków nieposiadających odpowiedników (innowacyjnych). Jednak nie może to dotyczyć leków posiadających refundowane odpowiedniki, które cały czas konkurują ceną. Mechanizmy rynkowe, czyli konkurowanie leków w ramach grupy limitowej jest efektywniejszym narzędziem racjonalizowania wydatków na refundację niż zmiany dokonywane w ramach decyzji administracyjnych – mówi Kopeć.

Ważna jest stabilność decyzji refundacyjnych

Krytycznie o planowanych zmianach w zasadach refundacji leków wypowiadają się także producenci leków innowacyjnych. - Stabilność decyzji refundacyjnej jest bardzo ważna dla równowagi systemu refundacji. Nowa wersja noweli przewiduje możliwość zmian każdej decyzji refundacyjnej z urzędu – w niesprecyzowanym, nieograniczonym zakresie. W ocenie INFARMY, proponowany zapis może destabilizować koszyk świadczeń gwarantowanych w zakresie leków refundowanych i uniemożliwi negocjowanie efektywnych, długoterminowych instrumentów dzielenia ryzyka. W efekcie oznaczać to będzie stałą niepewność biznesową dla firm farmaceutycznych i zarazem niepewność terapeutyczną dla pacjentów, ponieważ każda zmiana na liście refundacyjnej może oznaczać pozbawienie danej grupy chorych dostępu do określonego leczenia – mówi Bogna Cichowska-Duma, dyr. generalny  Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFRAMA.

Projekt ustawy, który w ubiegłym tygodniu został przyjęty przez rząd, trafi teraz do prac parlamentarnych. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od daty uchwalenia.

Aleksandra Smolińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz