Jest projekt najnowszej listy leków refundowanych

20 Lutego 2017, 16:44

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt listy leków, które będą refundowane od 1 marca. Duże zmiany we wszystkich programach dotyczących chorób reumatolidalnych. Co się zmieni?

Nowa lista leków refundowanych ma obowiązywać od 1 marca. Najwięcej zmian czeka pacjentów cierpiących na choroby reumatoidalne. W refundacji aptecznej niewiele się zmieni. Do 266 leków pacjenci dopłacą mniej (od 76,84 zł do 1 gr). W przypadku 341 dopłaty pacjentów wzrosną (od 1 gr do 33,90 zł).

Nowe leki dla chorych na POCHP

Jedynymi nowymi lekami, które będą refundowane od 1 marca są produkty stosowane w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u osób dorosłych. Na listę zostały wpisane leki: Spiolto Respimat (olodaterolum + tiotropium), Ultibro Breezhaler (indakaterol + glikopironium) oraz Anoro (umeclidinowy bromek + wilanterol). Leki te będą dostępne w aptekach.

Zmiany w programach lekowych

Od 1 marca mają się też zmienić zasady leczenia w niektórych programach lekowych. Największe zmiany czekają chorych reumatolidalnie.

-       w programie leczenia przetoczeniami immunoglobuli w chorobach neurologicznych wprowadzono zmiany w schemacie leczenia oraz zmiany kryteriów kwalifikacji dla chorych na zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciw antygenom neuronalnym oraz dla cierpiących na chorobę Devica. Ministerstwo podkreśla, że o zmiany te wnioskowali neurolodzy oraz konsultant krajowy ds. neurologii prof. dr hab. Danuta Ryglewicz.

-       w programie leczenia pierwotnych niedoborów w odporności u dzieci wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji. Zgodnie z nowym kryteriami rozpoznanie pierwotnych zaburzeń odporności – według definicji WHO, a wykluczenie innych przyczyn zaburzeń odporności oraz stężenie IgG poniżej dolnej granicy normy dla wieku (z wyjątkiem D80.3 i D80.6) są wskazaniem do rozpoczęcia terapii substytucyjnej. Zmiany te również wprowadzono na wniosek konsultanta krajowego ds. immunologii klinicznej prof. dr. hab. med. Macieja Siedlara.

-       w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym wprowadzono następujące zmiany:

 • kwalifikacja pacjentów z RZS do terapii inhibitorem TNF alfa lub tocilizumabem po niepowodzeniu terapii co najmniej dwoma LMPCh/lekami immunosupresyjnymi zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EULAR, z których każdy zastosowany był przez co najmniej 4 miesiące w monoterapii lub terapii łączonej (w tym niepowodzenie terapii metotreksatem),
 • do leczenia (w części dotyczącej MIZS) będą mogli być kwalifikowani pacjenci w wieku 18 lat i powyżej, jeżeli spełnią kryteria włączenia do programu leczenia MIZS w przypadku, w którym obraz choroby nie odpowiada RZS lub ŁZS, lub ZZSK,
 • zmienią się kryteria poprawy po 12 pierwszych miesiącach terapii – na opisane w programie w części dotyczącej MIZS kryteria ACR Pediatric 50

-    w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów w przebiegu agresywnym:

 • wykreślono kryteria rozpoznania ŁZS wg Bennetta i oparto się na kryteriach CASPAR,
 • zmieniły się kryteria aktywnej i ciężkiej postaci choroby – zarówno u pacjentów z postacią obwodową ŁZS (opisanie 4 alternatywnych kryteriów, jakie musi spełnić pacjent przy kwalifikacji), jak i z postacią osiową (dodano wartość ASDAS, która może zostać określona zamiast wartości BASDAI) i co z tym związane – zmieniły się kryteria adekwatnej odpowiedzi na leczenie po 3 i 6 miesiącach terapii,
 • uwzględniono zapalenie przyczepów ścięgnistych przy ocenie stopnia aktywności i ciężkości choroby u pacjentów z postacią obwodową ŁZS,
 • pacjenci z postacią osiową ŁZS muszą stosować co najmniej dwa NLPZ, z których każdy był zastosowany w maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego dawce przez co najmniej 4 tygodnie w monoterapii,
 • określono czas leczenia daną substancją czynną w ramach programu przy pierwszym podawaniu leku biologicznego – maksymalnie 18 miesięcy.

-       w programie leczenia certolizumabem pegol pacjentów z ciężką postacią spondyloartropatii osiowej (SPA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK wprowadzono zmiany porządkujące.

We wszystkich reumatologicznych programach lekowych wprowadzono zmiany:

 • pacjenci, którym grozi kalectwo lub zagrożone jest ich życie, mogą być kwalifikowani do leczenia biologicznego w ramach programu, nawet jeśli nie spełniają części kryteriów. Warunek: leczenie musi być zgodne z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami oraz wiedzą medyczną (do decyzji Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych);
 • zmieniły się przeciwwskazania do udziału w programie. Teraz będą wynikały z przeciwwskazań do stosowania, które są określone w ChPL poszczególnych leków ujętych w programie lekowym, z uwzględnieniem rekomendacji towarzystw reumatologicznych;
 • pacjenci z RZS, ŁZS lub ZZSK będą mogli zastosować jeden inhibitor TNF alfa więcej, jeśli przyczyną odstawienia przynajmniej jednego z nich była nietolerancja lub działania niepożądane;
 • lekarz prowadzący będzie decydował o długości leczenia dawkowaniu oraz częstości podawania leku biologicznego, jeśli u chorego zaprzestano podawania leku z powodu uzyskania konkretnych kryteriów poprawy (w zależności od jednostki chorobowej) i doszło u niego do nawrotu aktywnej choroby w okresie poniżej 12 tygodni, a następnie ponownie nastąpiła poprawa;
 • leczenie daną substancją czynną będzie kontunuowanie w uzasadnionych sytuacjach klinicznych, jeśli chory nie uzyska konkretnych kryteriów poprawy (w zależności od jednostki chorobowej), szczególnie u pacjentów z wyjściową bardzo dużą aktywnością choroby i/lub występowaniem czynników złej prognozy (do decyzji Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych);
 • przy dawkowaniu leków biologicznych zostały uwzględnione rekomendacje towarzystw reumatologicznych.

Zmiany dotyczą też programu leczenia czerniaka skóry (dostępna do tej pory monoterapia wemurafenibem została zastąpiona terapią skojarzoną z zastosowaniem wemurafenib z kobimetynibem), atakże programu leczenia czerniaka skojarzoną terapią (dostępna do tej pory monoterapia dabrafenibem została zastąpiona terapią skojarzoną z zastosowaniem dabrafenibu i trametynibu).

W programie leczenia wrodzonych zespołów autozaplanych kryteria kwalifikacji do programu zostały rozszerzone o wskazanie off-label: inne wrodzone zespoły autozapalne: (TRAPS, FMF, po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny), poligenowe zespoły autozapalne mediowane przez IL1 (zespól Schnizler) oraz amyloidoza wtórna, zależna od zmian autozapalnych.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz