NRA apeluje do prezydenta o wsparcie działań w ograniczeniu obrotu lekami w sklepach

29 Października 2015, 14:56

Naczelna Izba Aptekarska apeluje do Prezydenta Andrzeja Dudy o wsparcie ich działań w celu ograniczenia obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych.

- W ocenie samorządu aptekarskiego istotnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest stale poszerzająca się sfera obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych - podkreślają w piśmie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak.

W liście czytamy m.in.:  –   Krytycznym elementem związanym z obrotem produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych jest brak nadzoru nad źródłami ich zakupu, co wyklucza ten kanał dystrybucji produktów leczniczych. Dopuszczenie obrotu produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych niesie za sobą zagrożenie dostarczania pacjentom produktów leczniczych nie odpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym. Brak nadzoru farmaceuty nad prowadzonym w tych placówkach obrotem produktami leczniczymi uniemożliwia prowadzenie obrotu zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie  –   Prawo farmaceutyczne oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi” – wskazują przedstawiciele NIA. I dodają:  – Wzorem powinny być dla nas inne państwa Unii Europejskiej, które wprowadziły istotne ograniczenia w sprzedaży leków poza aptekami. Leki muszą wrócić do apteki. Przemawia za tym ważny interes społeczny. Tylko w aptekach są właściwe warunki do ich przechowywania i tylko tam pacjenci uzyskają fachową, rzetelną informację o nabywanym leku. Trzeba też podkreślić, że liczba sklepów ogólnodostępnych jest tak duża, iż uprawnione podmioty nie mogą z przyczyn obiektywnych sprawować nad nimi jakiejkolwiek kontroli, zarówno w zakresie przechowywania produktów leczniczych, jak i ich wydawania  –  stwierdzają autorzy listu.

Naczelna Izba Aptekarska proponuje nowelizację ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne, polegająca na tym, by w art. 71 nadać nowe brzmienie ust. 1 i dodać nowy ust. 1a:

 „1. Poza aptekami i punktami aptecznymi obrót detaliczny produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza, z wyłączeniem produktów leczniczych, których stosowanie bez nadzoru lekarza lub fachowej informacji przekazywanej przez farmaceutę może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta, oraz produktów leczniczych weterynaryjnych, mogą prowadzić:

1)    sklepy zielarsko-medyczne;

2)    sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego

- zwane dalej „placówkami obrotu pozaaptecznego”;

- po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Poza aptekami oraz punktami aptecznymi produkty lecznicze mogą być wydawane jedynie w najmniejszych dopuszczonych do obrotu opakowaniach”.

Naczelna Izba Aptekarska od wielu lat konsekwentnie apeluje o radykalne ograniczenie obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych. Pisma w tej sprawie prezes NRA Grzegorz Kucharewicz wystosował między innymi do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, premier Ewy Kopacz, ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia Mariana Zembali i szefów największych partii politycznych.

Prezes NRA i wiceprezes NRA ponownie zwrócili się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej.


AG

Źródło: nia.org.pl


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz