Rodzice skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

30 Marca 2017, 11:41

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała skargę w imieniu rodziców chorego dziecka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. wyłączenia ich syna z finansowanego przez NFZ programu leczenia ultrarzadkiej choroby.

Roczny koszt leków dla chorego chłopca przekraczał milion złotych. Rodzice nie mogli zapłacić za leczenie z własnej kieszeni. W efekcie dziecko zmarło.

Czego dotyczy skarga?

W skardze rodzice chłopca zarzucają, że Polska naruszyła art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gwarantujący każdemu prawo do życia. W świetle dotychczasowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka władze krajowe powinny uczynić wszystko, czego można było od nich wymagać w zakresie ochrony życia i zdrowia pacjenta, w szczególności przez zapewnienie mu odpowiednich świadczeń medycznych. W przypadku syna państwa S. państwo nie spełniło tego obowiązku.

Odwołanie od decyzji niemożliwe?

W skardze znalazł się również argument, że zagrożenie życia syna skarżących powstało wskutek braku właściwej koordynacji świadczeń medycznych przez państwo. Funkcjonowanie Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich, odpowiedzialnego za selekcję osób do programu lekowego i ocenę skuteczności terapii, obarczone jest istotnymi wadami. W ocenie rodziców zespół może podejmować decyzje w sposób arbitralny, który nie gwarantuje pacjentom rzetelności postępowania. - Należy zauważyć, że model działania zespołu koordynacyjnego wyklucza kontakt z pacjentem, o którego szansach na przeżycie decyduje. Pacjent oraz jego najbliżsi pozbawieni są więc efektywnego prawa do przedstawienia argumentów przemawiających za zasadnością stosowania leczenia ratującego zdrowie i życie – uważa Michał Kopczyński, prawnik HFPC. - Brak jakiegokolwiek środka odwoławczego od decyzji zespołu koordynacyjnego, mającej kardynalne znaczenie dla życia i zdrowia pacjenta, stanowi też niewątpliwie naruszenie art. 13 Konwencji – dodaje adw. Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.

Przepisy ustawy refundacyjnej do poprawy

Fundacja zwracała uwagę na konieczność uregulowania funkcjonowania zespołów koordynacyjnych w zgodzie z wymogami Konstytucji oraz Konwencji (tj. w sposób zapewniający obiektywizm, transparentność oraz odpowiednie środki odwoławcze) już w przedstawionej w listopadzie 2016 r. opinii do rządowego projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków.

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej zakłada wprowadzenie do niej przepisu stanowiącego podstawę prawną dla tworzenia zespołów koordynacyjnych. - Niestety, przepis ten jest zbyt lakoniczny, aby mógł spełniać standardy konstytucyjne. Nie reguluje on nawet tak kluczowych kwestii, jak skład zespołów, podstawowe zasady ich procedowania, możliwość odwołania się od ich decyzji czy sposób ustalania kryteriów kwalifikacji do i wyłączania z programu lekowego – tłumaczy Marcin Szwed, prawnik HFPC. Zdaniem prawników Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wątpliwości wywołuje też sama idea kontrolowania decyzji lekarzy prowadzących leczenie pacjenta i najlepiej znających jego stan zdrowia przez organ po części administracyjny. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: HFPC

Foto: ETPC

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz