Lekarze chcą zmian w przepisach o tajemnicy lekarskiej

18 Maja 2017, 12:45

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w sprawie zmiany przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej. Zdaniem szefa samorządu, obowiązujące regulacje są niezgodne z Konstytucją. Negatywnie wpływają też na relację miedzy lekarzami i pacjentami.

Przepisy nakładają dziś na lekarzy obowiązek ujawnienia po śmierci pacjenta informacji stanowiących tajemnicę lekarską wskazanym osobom, nawet jeśli pacjent nie wyraził na to zgody. Zdaniem prezesa NIL, to obowiązek sprzeniewierzenia się jednej z fundamentalnych zasad wykonywania zawodu – zasadzie poszanowania tajemnicy informacji dotyczących pacjenta. Będzie to, w ocenie Macieja Hamankiewicza, wywoływać obawy pacjentów przed ujawnieniem lekarzowi pewnych informacji dotyczących jego stanu zdrowia.

Pacjent musi mieć zaufanie do lekarza

„Zatajanie takich informacji przed lekarzem może nie tylko utrudniać bądź uniemożliwiać postawienie przez lekarza właściwego rozpoznania i wdrożenia leczenia, lecz także sprowadzać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia innych osób. Wskazane powyżej przepisy w sposób bezprecedensowy naruszają podstawy tajemnicy lekarskiej – fundamentu zaufania w relacji pacjent – lekarz.” – pisze prezes NIL do Rzecznika Praw Obywatelskich.

„Z uwagi na ogromną wagę przedstawionego problemu, tak dla warunków wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, jak i dla poszanowania konstytucyjnych praw i wartości wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ufam, że wykaże Pan zainteresowanie tą sprawą i podejmie działania zmierzające do poddania opisanych regulacji badaniu zgodności z Konstytucją RP.” – apeluje Maciej Hamankiewicz do RPO.

TK odrzucił wniosek lekarzy

W październiku ubiegłego roku Naczelna Rada Lekarska sama złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej. Wniosek ten jednak został odrzucony. TK uznał wtedy, że Naczelna Rada Lekarska wystąpiła w ochronie interesu ogólnospołecznego tj. interesu wszystkich obywateli – pacjentów, do czego w ocenie Trybunał nie posiada legitymacji.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz