Czy pilotaże w zdrowiu to dobry pomysł?

25 Lipca 2017, 15:50

Wkrótce Rada Ministrów ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach, która daje możliwość prowadzenia pilotaży niektórych rozwiązań systemowych i wprowadza ułatwienia dot. programów zdrowotnych. O komentarz do tego projektu poprosiliśmy Agnieszkę Sikorską-Brzozowską, eksperta Pracodawców RP. 

Komentarz do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowa definicja pilotażu

Projekt ustawy wprowadza nową dla polskiego systemu opieki zdrowotnej definicję programu pilotażowego – jako zespołu działań w trybie testowym, dotyczących nowych warunków organizacji lub realizacji lub nowego finansowania świadczeń poprzedzających wdrożenie rozwiązań systemowych. Zostają ściśle określone kompetencje ministerstwa zdrowia i samorządu terytorialnego w zakresie opracowania i realizacji takiego projektu.

Szansa na racjonalne wydatki w zdrowiu

Należy mieć w tym miejscu nadzieję, że projekt ten zabezpieczy zarówno pacjentów jaki i budżet ministerstwa zdrowia przed sytuacjami, jakie wielokrotnie miały miejsce do tej pory. Po fazie rozpoczęcia programu zdrowotnego, odpowiedzialność nadzorcza ulegała rozmyciu pomiędzy różnymi szczeblami administracji państwowej. W efekcie tego program kończył się w określonym czasie, ale jego skutki społeczne, mierniki wpływu programu na zdrowie danej grupy pacjentów objętych programem nie były jasno określone lub wskazane parametry health-ekonomiczne nie pozwalały na ich skuteczną analizę.

Łatwiejsza ocena efektywności

Z punktu widzenia dyscypliny budżetowej projekt wprowadza parametry pozwalające na ewaluację danego programu. Pozwoli to na opracowanie wniosków i raportów, które mogą przysłużyć się do reorganizacji już istniejących procesów leczniczych lub zmienią sposoby ich finansowania. Dodatkowo tak określony przepis pozwala mieć nadzieję, że umożliwi to stosowanie odstępstw od zasad i warunków udzielania świadczeń i ułatwi wprowadzanie rozwiązań pro-pacjenckich.

Ułatwienia dla programów zdrowotnych dobrym rozwiązaniem

Cieszyć może fakt uproszczenia procedur tworzenia projektowanych programów polityki zdrowotnej oraz konieczność wprowadzenia nie tylko danych statystycznych wynikających z map potrzeb zdrowotnych, ale także danych epidemiologicznych lub danych naukowych. Dodatkową korzystną zmianą jest możliwość efektywnego wykorzystania rekomendacji Prezesa AOTMiT wydanych dla danej choroby czy problemu zdrowotnego.

Znaczącym ułatwieniem dla wnioskodawców będzie także brak konieczności dodatkowego opiniowania i kontynuacji programów, które uzyskały już pozytywną ocenę.

Dodatkową pozytywną zmianą w projektowanej ustawie jest możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na realizację programów zdrowotnych z NFZ.

Wreszcie ostatnią pozytywną zmianą jest uprawnienie jakie przysługuje wnioskodawcy programu do zawieszenia jego trwania w przypadku, gdy ma to uzasadnienie w aktualnej sytuacji finansowej samorządu.  

Obawy co do ograniczeń liczby realizatorów programów

Zastrzeżenia może budzić fakt, że w przypadku organicznej liczby realizatorów danego programu stworzona jest możliwość powierzenia realizacji konkursu wyłącznie w drodze negocjacji bez przeprowadzania konkursu ofert. Tak szerokie uprawnienie dane Ministrowi Zdrowia może wprowadzać uzasadniony niepokój potencjalnych realizatorów programu.

Dobrze, że dostrzeżono problem chorób psychicznych i uzależnień

Pozytywnym rozwiązaniem jest też Cieszyć może także fakt, że w przypadku chorób typowych dla społeczeństwa rozwijającego się tj. – chorób psychicznych oraz uzależnień stworzono możliwość łatwiejszego dostępu do świadczeń dla osób współuzależnionych lub dotkniętych chorobą psychiczną najbliższej osoby.

Agnieszka Sikorska-Brzozowska 

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz