Dla kogo zmiany w IOWISZ-u będą korzystne?

14 Sierpnia 2017, 16:23

Po niespełna roku od uruchomienia systemu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w regulacji zawartej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmierzające do doprecyzowania procedury uzyskiwania opinii o celowości inwestycji oraz, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, będące przejawem działań racjonalizatorskich w oparciu o wnioski płynące z praktycznego stosowania Instrumentu (…). 

Przypomnieć wypada, iż system oceny, potocznie nazywany systemem IOWISZ, został uruchomiony 27 września 2016 r. Za jego utworzeniem przemawiała przede wszystkim chęć prawnego unormowania procesu oceniania poszczególnych planów inwestycyjnych związanych z rozpoczynaną lub rozwijaną działalności leczniczą.  Opinia o celowości stanowi, obok analizy map potrzeb zdrowotnych, istotny element procesu decyzyjnego w zakresie rozdysponowania funduszy krajowych, a przede wszystkim zagranicznych (np. w postaci dotacji unijnych). Co więcej, podmiot posiadający pozytywną opinię o celowości zyskuje dodatkowe punkty w postępowaniach konkursowych dot. zawierania umów z NFZ.

W kontekście powyższego niezaprzeczalne jest zatem, iż uzyskanie takiej opinii leży w interesie podmiotów liczących na kontrakt z NFZ czy dotację z Unii, tym samym im procedura wydawania opinii będzie bardziej przejrzysta i czytelna, tym lepiej.

Jedną z najistotniejszych, z punktu widzenia „inwestorów”, zmian proponowanych w omawianym projekcie nowelizacji jest rozszerzenie kręgu podmiotów, których ewentualne inwestycje podlegają ocenie w ramach systemu IOWISZ oraz wprowadzenie możliwości wystąpienia o wydanie opinii o celowości inwestycji już na etapie planowania utworzenia podmiotu leczniczego.

Z jednej strony takie rozwiązania mogą być ocenione pozytywnie w kontekście funkcjonalności systemu, jednak nie można zapominać, iż generuje ono dodatkowe obowiązki u znacznego grona podmiotów inwestujących w sektorze ochrony zdrowia.

Dzieje się tak za sprawą obniżenia pułapu wartości inwestycji podlegającej opinii o celowości do 1 mln złotych oraz zniesienia ograniczenia legitymowanych do wystąpienia o opinię do podmiotów udzielających świadczeń w konkretnych zakresach (leczenie szpitalne, AOS, POZ). Należy przypomnieć, iż granica 1 mln złotych może zostać przekroczona nawet przy inwestycjach niedużych z perspektywy większych i specjalistycznych placówek, jak na przykład zakup tomografu.

Pozostając przy kwestii określenia pułapu wartości inwestycji podlegających ocenie w systemie IOWISZ wspomnieć wypada, że przepisy nowelizacji doprecyzowują, iż w przypadku podjęcia starań o uzyskanie dofinansowania z UE na inwestycję w sektorze ochrony zdrowia konieczność wystąpienia o wydanie opinii o celowości nie jest uzależniona od pułapu wartości danej inwestycji. Tym samym, zarówno w przypadku inwestycji wartej 500.000,00 zł, jak i 11 mln zł, będzie ona podlegała ocenie w systemie IOWISZ, o ile podmiot wnioskujący zamiesza ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich.

Zmianie ulegnie także wysokość opłat od wniosków. Do tej pory opłata była stała i wynosiła 4.000 zł. Nowe rozwiązania zakładają, że w przypadku gdy inwestycja ma służyć realizacji świadczeń w kilku zakresach specjalności lekarskich, to za każdą kolejny zakres opłata będzie rosła o 1.000 zł. .

Ustawodawca dostrzegł też potrzebę innego traktowania i utworzenia odrębnego formularza Instrumentu dla inwestycji odtworzeniowych (tzn. pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń).Dotyczyć ma on przypadków formalnego tworzenia nowych struktur, jednak nie wpływającego na dotychczasowy zakres działalności w obszarze ochrony zdrowia, wynikających ze zmiany adresu miejsca udzielania świadczeń lub połączenia, podziału albo przekształcenie spółek – chyba że ich głównym celem była budowa, przebudowa, rozbudowa obiektu lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

Ważna modyfikacja przewidziana została również w odniesieniu do postępowania odwoławczego od negatywnej opinii o celowości – planowane jest bowiem umożliwienie wojewodzie dokonania autokorekty, bez przekazywania protestu do Ministra Zdrowia. Takie rozwiązanie z pewnością daje szansę skrócenia procedury odwoławczej, co jest niezwykle istotne dla wnioskodawców startujących w konkursach przed NFZ czy starających się o przyznanie środków na dofinansowanie inwestycji.

Podsumowując można stwierdzić, iż zaproponowane zmiany regulacji dot. IOWISZ mogą przynosić pozytywne skutki dla wybranych kategorii podmiotów, niemniej jednak wydaje się, iż projektowana nowelizacja nie przedstawia się w tak jasnych barwach jak wynikałoby to z treści uzasadnienia do projektu.

 

Komentarz radcy prawnego Katarzyny Fortak – Karasińskiej, partnera w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. p.: 

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz