MZ zabezpiecza się przed konfliktem interesów

25 Września 2017, 16:31 ministerstwo zdrowia

Wiceministrowie będą musieli niezwłocznie i to na piśmie zgłaszać konflikt interesów ministrowi zdrowia. Dotyczy to na przykład procedury refundacyjnej, przetargów na zakup sprzętu czy konkursów w ramach narodowych programów. To zmiany, jakie MZ wprowadza w zarządzeniu dotyczącym zakresu czynności sekretarza i podsekretarzy stanu. 

Minister Zdrowia będzie wyłączał wiceministrów z urzędu lub na ich żądanie od udziału w toczącym się postępowaniu w następujących sytuacjach:

  • w sprawie, w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
  • w sprawie swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
  • w sprawie osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  • w sprawie, w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron,
  • w sprawie, w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
  • w sprawie, z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
  • w sprawie, w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

W przypadku wyłączenia, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w zarządzeniu kompetencyjnym  MZ.

W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.

Zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz