Kasy fiskalne dla lekarzy: MF pracuje nad uszczelnieniem podatków

03 Października 2017, 14:08 Apteka

PolitykaZdrowotna.com spytała resort finansów, czy są planowane zmiany fiskalne dotyczące sektora ochrony zdrowia (placówek, specjalistów medycznych, opodatkowania świadczeń). W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że trwają prace m.in. nad nowym rozporządzeniem dotyczącym zwolnienia z konieczności posiadania kas fiskalnych. Ale czy zmieni się sytuacja lekarzy - to jeszcze nie jest przesądzone. 

Odpowiedzi udzielimy w terminie późniejszym - tak MF odpowiada na pytanie, czy są planowane lub dyskutowane zmiany podatkowe dla ochrony zdrowia. Wiadomo jednak, że trwa uszczelnianie systemu podatkowego i różne profesje jak np. gabinety kosmetyczne zostały w jednym z projektów wprost wskazane jako te, które niezależnie m.in. od dochodów muszą mieć kasy i to nowej generacji, na bieżąco wysyłające informacje on-line do fiskusa na temat sprzedaży. 

Na razie większość medyków kas nie używa, choć były już kilkakrotnie zakusy by to zmienić. MF nie zdradza jeszcze, czy podejmie taką próbę. - Trwają obecnie prace nad nowym projektem tzw. rozporządzenia zwolnieniowego, które będzie obowiązywało od stycznia 2018 r - informuje.

Którzy lekarze już muszą mieć kasę fiskalną?

Odpowiedź nie jest wcale prosta. Jak przypomina ministerstwo, co do zasady, na podstawie ustawy podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

Jednocześnie jednak, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określił którzy podatnicy w 2017 r. będą mogli być wyłączeni z obowiązku stosowania kas rejestrujących, jeżeli z tytułu sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczą kwoty obrotu w wysokości 20 tys. zł, zgodnie z zasadami określonymi w tym rozporządzeniu.

- Ponadto rozporządzenie zawiera katalog czynności, do których ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe oraz podmiotowoprzedmiotowe, a także katalog czynności, wymienionych w § 4 rozporządzenia, które wyłączają podatników z prawa do korzystania ze zwolnień określonych w rozporządzeniu - odpowiada na nasze pytanie w sprawie kas MF. 

I podkreśla, że w związku z tym ustalenie, czy pracownicy medyczni są obowiązani do ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży wykonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, należy dokonywać indywidualnie m.in. w zależności od rodzaju i sposobu wykonywanych czynności w ramach prowadzonej działalności a także od specyfiki wykonywanej działalności.

Wybrane świadczenia na odrębnych zasadach

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, co do zasady, świadczenie przez nich usługi w zakresie opieki medycznej podlega obligatoryjnemu obowiązkowi ewidencyjnemu. Ale wyjątek na rok 2017 zrobiono dla świadczeń:

a) świadczonych osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b). świadczonych na odległość na warunkach określonych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia, tj. jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub kasy SKOK, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,

Nowe kasy ześlą od razu dane

Zmiany dotyczyć mogą nie tylko zakresu zwolnień, ale i funkcjonalności kas.

- Obecnie prowadzone są intensywne prace analityczne i legislacyjne zmierzające do uszczelnienia systemu VAT, a tym samym zwiększenia wpływów do budżetu państwa oraz poprawy bytu i konkurencyjności uczciwych przedsiębiorców - informuje nas MF. Jednym z elementów tych działań jest projekt z dnia 18 września ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (projekt opublikowany w BIP Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12303053).

- Projekt ten wprowadza modernizację istniejącego systemu kas rejestrujących poprzez wprowadzenie obok obecnie stosowanych kas, kas rejestrujących wyposażonych w funkcjonalność pozwalającą na przesyłanie danych z kas do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie to docelowo podstawowy model kas używany przez podatników - zapowiada ministerstwo. Jednocześnie w projekcie dopuszcza się stosowanie do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników tj.: kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii, przy czym kasy te będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas.

Projekt ustawy przewiduje także objęcie bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu nowych kas rejestrujących branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania oraz na ryzyko działalności w szarej strefie. Ale opieka medyczna nie jest w nim wymieniona.  

Z nowego modelu kas do Centralnego Repozytorium Kas przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi a także czasu i miejsca fiskalizacji transakcji. Otrzymywanie i gromadzenie tych informacji z kas rejestrujących powinno stanowić niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy.

Aleksandra Kurowska

 

Polecamy również:

Duże zmiany w kasach fiskalnych. Obowiązkowa wymiana na nowe

 

 

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz