Zmiany w rozporządzeniu o kryteriach wyboru ofert w zakresie leków, badań prenatalnych i obronności

06 Października 2017, 9:40 Ministerstwo Zdrowia

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Dostosowuje on kryteria m.in. do kilku nowelizacji ustawy o świadczeniach (z 23 marca i 25 maja 2017 r. oraz 21 lipca 2016 r.) oraz obwieszczenia w sprawie listy leków refundowanych.

W projekcie uwzględniono:

- wskazanie aktualnej podstawy prawnej dla warunku dotyczącego przedstawienia opinii wojewody lub ministra właściwego  do spraw zdrowia o celowości inwestycji

- usunięcie kodów resortowych dla apteki szpitalnej albo zakładowej

- zdefiniowanie warunków dodatkowo ocenianych dla nowych świadczeń gwarantowanych programów lekowych Leczenie rytuksymabem  ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję (ICD - 10 L 10), Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C.91.1) oraz Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10: C83, C85),

- usunięcie warunku premiującego oferentów zapewniających łóżka bazy szpitalnej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, na potrzeby obronne państwa.

Badania prenatalne

Ponadto w projekcie zaproponowano kryteria oceny ofert dla programu badań prenatalnych w części położniczo-ginekologicznej oraz w genetycznej, a także poszerzenie wykazu warunków dodatkowo ocenianych dedykowanych pełnemu zakresowi świadczeń (premiowanie specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz specjalistów w dziedzinie perinatologii).

Przedmiotowa zmiana umożliwi oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia cząstkowe kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w ramach tego programu zdrowotnego, gdy na określonym obszarze brakuje świadczeniodawców oferujących pełen zakres świadczeń wchodzących w skład programu. Jednocześnie rozszerzono kryteria wyboru ofert dedykowanych podstawowemu przedmiotowi postępowania – programowi badań prenatalnych o warunki dotyczące premiowanego personelu medycznego (specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz specjalistów w dziedzinie perinatologii).

W ramach kryteriów wyboru ofert uwzględniono ponadto fakt posiadania akredytacji Ministra Zdrowia na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135) , dotyczącej profili systemu zabezpieczenia.

Hemodializa z dyżurem 24h

Dostosowano również kryteria wyboru ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie do znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wprowadzających nowe świadczenie gwarantowane Hemodializa/hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru. 

Od kiedy obowiązuje?

Zmiany są na etapie projektu skierowanego do konsultacji, ale będą miały zastosowanie wyłącznie do nowych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, właściwych dla nowych zakresów świadczeń. 

AK

Polecamy także:

NFZ: nowa procedura w koszyku świadczeń ambulatoryjnych warta 443 punkty

NIK: badania prenatalne powinny być dostępne dla wszystkich kobiet

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz