Dane osobowe lekarzy niewystarczająco chronione?

11 Października 2017, 9:17

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o podjęcie działań, które zabezpieczą przed ujawnieniem dane osobowe lekarzy na etapie składania wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Do CSIOZ wpływają liczne wnioski o udostępnienie danych osobowych lekarzy zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – chodzi o udostępnienie adresu do korespondencji, numeru telefonu lekarza i adresu jego poczty elektronicznej. Ministerstwo uznało, że Rejestr jest jawny i nie ma podstaw prawnych do ograniczania zakresu tej jawności.

Samorząd lekarski sprzeciwia się ujawnianiu ww. danych osobowych lekarzy, którzy dokonali wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. „W naszej ocenie dane osobowe lekarza, takie jak jego adres do korespondencji, będący najczęściej adresem miejsca zamieszkania lekarza, numer telefonu lekarza oraz adres poczty elektronicznej są danymi osobowymi, nie są konieczne dla realizacji celów, dla których utworzono jawny Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, i nie powinny być udostępniane” – pisze Maciej Hamankiewicz do ministra zdrowia K. Radziwiłła i zwraca uwagę, że w przypadku ogółu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dane kontaktowe są chronione na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Samorząd lekarski uważa, że co najmniej taki sam zakres ochrony danych osobowych powinien zostać zapewniony lekarzom i lekarzom dentystom, którzy dokonują wpisu praktyki zawodowej do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą.

Indywidualne praktyki lekarzy i lekarzy dentystów są jednoosobowymi przedsiębiorcami, którzy swoją działalność – z mocy przepisów – muszą opierać na osobistej pracy osób je prowadzących. „Nie mamy tu zatem do czynienia z dużymi przedsiębiorstwami posiadającymi liczne oddziały w wielu miejscowościach, wyposażonymi w sztaby pracowników i zaplecze administracyjne. Zatem najczęściej zgłaszany przez lekarza i lekarza dentystę do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą adres do korespondencji jest zarazem adresem miejsca zamieszkania tego lekarza, adres poczty elektronicznej jest zarazem adresem prywatnej skrzynki mailowej lekarza, a numer telefonu jest przez lekarza wykorzystywany w przeważającej mierze do celów prywatnych. Konieczność ochrony tych danych osobowych bardzo silnie związanych ze sferą życia prywatnego danego lekarza i lekarza dentysty wydaje się dla samorządu lekarskiego oczywista” – pisze Maciej Hamankiewicz.

Pismo prezesa NIL otrzymał też Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

AS

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz