Rusza nabór na prezesa AOTMiT. Jakie wymagania?

16 Października 2017, 13:06

Ministerstwo zdrowia szuka następcy Wojciecha Matusewicza. Od dłuższego czasu spekulowano, że z powodu stanu zdrowia chce on złożyć rezygnację ze stanowiska. 

Kandydat musi m.in.: 

posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych, mieć wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki zdrowia. Niezbędny będzie też co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w jednostkach naukowych lub też podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Prezesa Agencji obejmuje w szczególności:

 1. kierowanie Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;

 2. wykonywanie zadań, o których mowa w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1793, z późn. zm.), w tym realizacja zleceń, o których mowa w art. 31c ust. 1 i art. 31f ust. 5 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 3. współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami prowadzącymi w innych krajach działalność w zakresie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;

 4. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Agencji;

 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

 6. publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji:

  1. analiz weryfikacyjnych Agencji wraz z analizami wnioskodawcy, o których mowa w art. 25 pkt 14 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. h oraz i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, z późń. zm.),
  2. stanowisk i opinii Rady Przejrzystości oraz Rady do spraw Taryfikacji,
  3. rekomendacji Prezesa Agencji,
  4. raportów w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej,
  5. opinii o projektach programów polityki zdrowotnej,
  6. porządku obrad, planu prac Rady Przejrzystości oraz protokołów z jej posiedzeń.

Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 26 października 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz