Każdy Polak i nie tylko z prawem do leczenia. Jakie zmiany planuje rząd?

19 Października 2017, 13:57 Ministerstwo Zdrowia

W tym samym projekcie ustawy, w którym zapisano 6 proc. nakłady względem PKB na ochronę zdrowia, rząd chce zrealizować obietnice dotyczące powszechnego dostępu do leczenia. Jakie zasady proponuje?

Przypomnijmy, że PiS zapowiadał likwidację NFZ i systemu ubezpieczeniowego już w tej kadencji, ale z pomysłu przynajmniej czasowo się wycofał. Wtedy planowano, że opieka zdrowotna opłacana będzie z podatków, ale na razie tak się nie stanie. Pozostała kwestia uregulowania dostępu do opieki zdrowotnej osób, które nie płacą składki. Chodzi o Polaków i obcokrajowców przebywających w naszym kraju, nie są wpisani jako bliscy ubezpieczonych ani nie mają prawa do świadczeń z innych tytułów (np. bycia bezrobotnym). Teraz chce rozszerzyć uprawnienia. 

- Głównym celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest pełna realizacja norm konstytucyjnych – art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, które zobowiązują władze publiczne do zapewnienia obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez stopniowe odejście od obecnego systemu określania uprawnień do świadczeń opartego o zgłoszenie do systemu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz systemu, w którym prawo do świadczeń zdrowotnych zostanie zagwarantowane wszystkim: osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz osobom posiadającym legalne zatrudnienie na terytorium naszego państwa. Rozwiązanie to pozwoli na rozdzielenie, obecnie traktowanych (przynajmniej dla części obywateli) łącznie, realizacji obowiązku finansowania świadczeń zdrowotnych i uprawnienia do świadczeń - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, do którego dotarliśmy. 

Ile osób może zyskać?

To oczywiście nie jest pewne, ze względu na braki w publicznej statystyce.

Zgodnie z danymi PESEL może być 39,6 mln mieszkańców Polski, jednakże liczba ta jest prawdopodobnie znacznie mniejsza, gdyż w tej grupie osób znajdują się również osoby, które na trwałe zamieszkały poza granicami Polski lub tam zmarły, co nie jest rejestrowane co do zasady w rejestrze PESEL.

W Centralnym Wykazie Ubezpieczonych zarejestrowanych było na koniec 2016 r. 33,79 mln osób na podstawie PESEL (z wyłączeniem statusów „nie żyje” i „numer PESEL anulowany”).

35,15 mln osób to osoby, które posiadały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, co wskazuje, iż część osób jest obecnie pozbawiona prawa do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i oznacza niepełną realizację norm wynikających z art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Na powyższy fakt wskazuje również raport OECD „Health at a Glance: Europe 2016 State of Health in the EU Cycle”, który umieszcza Polskę na jednym z przedostatnich miejsc pod względem odsetka osób posiadających uprawnienie do publicznego systemu podstawowych usług zdrowotnych (91,3 proc.). Za naszym krajem znalazły się tylko: Bułgaria (88,2 proc.), Grecja (86 proc.), Rumunia (86 proc.) i Cypr (83 proc.).

Co dla kogo

Zgodnie z proponowaną zmianą art. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pojęcie świadczeniobiorcy, obok osób ubezpieczonych, obejmuje wszystkie osoby, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.), mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poza osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji). Pojęcie miejsca zamieszkania zostało zdefiniowane jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będące jej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodkiem interesów życiowych).

Dodatkowo, niezależnie od wskazanej powyżej zmiany rozszerzającej w istotny sposób krąg osób uprawnionych do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, projekt wprowadza do ustawy art. 2a tj. nową regulację polegająca na przyznaniu wszystkim osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej:

udzielonych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń, które stały się niezbędne ze względów medycznych podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz