Ustawa o jawności rewolucyjna dla zdrowia - zarobki szefów NFZ, spzoz, lobbing

Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych, nowy wzór oświadczenia majątkowego, które złoży więcej osób z ochrony zdrowia oraz zaostrzenie zapisów dotyczących konfliktu interesów - to główne założenia przedstawionego w poniedziałek projektu ustawy o jawności życia publicznego. 

Jedna zamiast trzech
Przepisy, których założenia zaprezentowano w poniedziałek, miałyby zastąpić trzy ustawy: o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o działalności lobbingowej i o dostępie do informacji publicznej. 
 
Więcej ujawni dochody
Projekt ustawy rozszerza znacznie katalog osób, które będą zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych. Lista liczy 108 rozbudowanych punktów. Szef CBA będzie miał prawo zażądać oświadczenia majątkowego nawet od osób spoza tej listy. 
Jawności majątkowej poddane będzie m.in. kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (kierownictwo centrali jak i wszystkich oddziałów, a także Rady Funduszu i rad oddziałów NFZ), Rzecznik Ubezpieczonych, Rzecznik Praw Pacjenta, Sanepidów, konsultanci krajowi i wojewódzcy, członkowie wojewódzkiego albo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Oświadczenie będzie musiała też złożyć osoba kierująca jednostką budżetową, samorządowym zakładem budżetowym, instytucją gospodarki budżetowej, państwowym funduszem celowym, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (właściwemu organowi założycielskiemu). 
Pełna lista- wraz ze szczegółami jest w projekcie - tutaj
Ujednolicony zostanie wzór sprawozdań. Ponadto teraz politycy i urzędnicy składają oświadczenia co rok. Wedle projektu ustawy oświadczenia mają być uzupełniane na bieżąco, tak aby były aktualne. 
 
Firmy z kodeksami antykorupcyjnymi
Wszystkie instytucje publiczne oraz jak stwierdzono na prezentacji ustawy "co najmniej średnie" przedsiębiorstwa, będą musiały mieć kodeksy antykorupcyjne, które zakazywałyby np. tworzenia funduszów korupcyjnych i ustalały brak akceptacji dla korupcji jako formy prowadzenia ich interesów. 
 
Bez łączenia pensji
Ustawa ma m.in. zakazać wójtom i członkom władz samorządu wojewódzkiego zasiadania i działania na rzecz spółek prawa handlowego. Nie mogliby też pobierać kilku pensji z tytułu członkostwa we władzach kilku spółek zobowiązanych.
– Jeśli wójt czy inny samorządowiec byłby w zarządzie jednej spółki, to we władzach spółki córki mógłby też zasiadać, ale bezpłatnie – wyjaśniał wiceminister koordynator Maciej Wąsik.
 
Konflikty interesów
Zaostrzone mają zostać przepisy dotyczące transferów między administracją a biznesem. Zakaz podejmowania pracy, która może wiązać się z konfliktem interesów (w firmie dla której podejmowało się decyzje) ma trwać trzy lata a nie rok. To ważny zapis np. dla osób odchodzących z resortu zdrowia czy AOTMiT. 
Za złamanie zakazu ma grozić do dwóch lat więzienia i obligatoryjna nawiązka w wysokości osiągniętego dochodu. Kara będzie też grozić firmie, która zatrudni byłego urzędnika. CBA może na nią nałożyć od 10 tys. do 500 tys. zł kary. Problemu nie będzie jeśli transfer zostanie zaakceptowany przez działającą przy premierze Komisję ds. Rozstrzygania Konfliktu Interesów.
 
 
Sygnał nie donos
Nowe prawo ma lepiej chronić sygnalistów, czyli osoby, które w dobrej woli i w imię interesu publicznego ujawniają korupcję.

Status sygnalisty ma nadawać prokurator. Będzie on upoważniać do zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną w związku ze zgłoszeniem informacji o przestępstwie. Zgłaszającemu nieprawidłowości ma też przysługiwać ochrona umowy o pracę. Bez zgody prokuratora sygnaliście nie będzie można wypowiedzieć umowy o pracę ani zmienić jej warunków. W razie gdyby jednak został zwolniony, otrzyma dwuletnią odprawę. Po zakończeniu postępowania karnego ochrona sygnalisty ma trwać jeszcze przez rok.

Kto jest mocodawcą - zmiany w lobbingu

W nowej ustawie wpisano tez miany dotyczące lobbingu. Lobbysta zawodowy, który chce brać udział w procesie stanowienia prawa, będzie musiał ujawnić swoich mocodawców. Osoba fizyczna, która chciałaby się włączyć w proces stanowienia prawa, przedstawiałaby informację, od kogo ma dochody (dane z ostatnich dwóch lat). 

Projekt ustawy dostępny tutaj

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Borsq Środa, 25 Października 2017, 0:36
Będziemy obserwować serię pospiesznych odejść konsultantów wojewódzkich na emerytury.