RPO ostro o ustawie o jawności: to powszechna lustracja majątkowa

06 Listopada 2017, 12:54

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił uwagi do projektu ustawy rozszerzającej znacznie katalog osób, które będą zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych. Jawności majątkowej poddane będzie m.in. kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (kierownictwo centrali jak i wszystkich oddziałów, a także Rady Funduszu i rad oddziałów NFZ), Rzecznik Ubezpieczonych, Rzecznik Praw Pacjenta, Sanepidów, konsultanci krajowi i wojewódzcy, członkowie wojewódzkiego albo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich proponowane przez CBA zmiany nie mogą być dokonywane w oderwaniu od prawa do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, a także członków ich rodzin. Muszą również uwzględniać zasadę poprawnej legislacji, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP.

Zgodnie art. 60 ust. 1 projektu ustawy, oświadczenia majątkowe są jawne i podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej (na okres 6 lat, por. art. 59 i art. 61 projektu ustawy). Jednocześnie w projekcie ustawy, w art. 47 bardzo szeroko określono zakres przedmiotowy świadczeń. Wymagane informacje dotyczą np. treści zobowiązań, w tym warunków umowy, czy danych stron stosunku prawnego. Zwrócić uwagę należy na szczegółowość wymaganych informacji, przykładowo art. 47 ust. 3 pkt 16 projektu ustawy przewiduje podanie w oświadczeniu informacji o dochodzie uzyskanym przez osobę zobowiązaną do składania oświadczeń majątkowych (oraz jego małżonka) wraz z podaniem stron umowy oraz każdym innym przysporzeniu majątkowym o wartości powyżej 1000 zł.

Zdaniem RPO, udostępnienie w BIP, w tak szerokim zakresie, danych dotyczących osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego, w tym danych dotyczących osób trzecich budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do ochrony życia prywatnego. Wydaje się, że proponowane regulacje stanowią zbyt daleko idącą ingerencję w prywatność osób pełniących funkcje publiczne.

Tak szeroko zakrojony zakres informacji, do których ujawnienia będą zobowiązane osoby pełniące funkcje wymienione w projekcie ustawy, może w istocie prowadzić do wniosku, że nie chodzi tu o jawność życia publicznego, lecz w istocie o lustrację majątkową obywateli. Przy czym z uwagi na skalę podmiotów zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych będzie to niemal powszechna lustracja majątkowa.

W tym kontekście poważne wątpliwości RPO budzi nowy, znacząco poszerzony, katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych. Ostrożne szacunki Rzecznika wskazują, że obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych zostanie objęte zapewne blisko 1,5 mln obywateli.

AS

Źródło: RPO

Foto: RPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz