Zdrowotne ustawy o pilotażach oraz o solariach podpisane przez prezydenta

09 Listopada 2017, 20:56 Duda

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą zakaz korzystania z solarium dla osób poniżej 18 r. ż. oraz ustawę umożliwiającą wdrażanie programów pilotażowych w ochronie zdrowia.

Zakaz solariów dla dzieci to ustawa, która trafiła do prac parlamentarnych z inicjatywy prezydenta. 

W ustawie wprowadzono dwie grupy rozwiązań – z jednej strony przepisy zobowiązujące organy administracji publicznej do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium, z drugiej natomiast szczególne regulacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie udostępniania solariów. 

W odniesieniu do świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium, ustawa przewiduje trzy rozwiązania:

1) całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia; W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona będzie do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek, a w razie nieokazania takiego dokumentu, odmówi udostępnienia solarium.

2) obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium. 

3) całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solariów.

Organy kontroli (m.in. sanepidy) będą miały możliwość nałożenia na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium kary pieniężnej w wysokości od 1.000 zł do 50.000 zł.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent A. Duda podpisał też nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zmiany umożliwiają m.in. wdrażanie i prowadzenie pilotażowych programów w ochronie zdrowia. Wzmacnia się też centralny nadzór nad samorządowymi programami polityki zdrowotnej. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie wiążąca. To oznacza, że programy negatywnie zaopiniowane przez AOTMiT nie będą mogły być wdrażane przez samorządy. 

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W drodze wyjątku, przepisy dopuszczające przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które obejmują tylko świadczenia gwarantowane, oraz zwolnienie Narodowego Funduszu Zdrowia z obowiązku przeznaczania co najmniej 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na promocję i profilaktykę chorób, wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

AS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz