Komentarz do wyjaśnień MZ w sprawie przesunięć w ramach ryczałtu

13 Listopada 2017, 14:12

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało nam na pytania, czy w ramach ryczałtu szpitale mogą przesuwać środki z procedur mniej rentownych do bardziej rentownych. O komentarz do tych wyjaśnień poprosiliśmy Jolantę Kowalczyk z Kancelarii Doradczej Rafała Piotra Janiszewskiego. 

Trudno zgodzić się z opinią MZ, zgodnie z którą finansowanie świadczeń w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia, obejmuje wszystkie realizowane profile z zakresu leczenia szpitalnego oraz poradnie AOS, bez określania wyodrębnionych kwot finansowania dla poszczególnych zakresów.

W przepisie § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wskazano, iż świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie  z określonym w umowie planem rzeczowo-finansowym. Natomiast w § 4 Zarządzenia Nr 69/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej doprecyzowano co ma zawierać plan rzeczowo-finansowy.

W myśl przepisu plan rzeczowo finansowy stanowi wykaz objętych umową PSZ zakresów świadczeń opieki zdrowotnej oraz odpowiadających tym zakresom jednostek rozliczeniowych, cen i kwot zobowiązania dla poszczególnych zakresów tych świadczeń.

Zakaz możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy zakresami został wprost wyrażony w § 33a rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W przepisie tym wskazano m.in., że w odniesieniu do zakresów sieciowych świadczeniodawca nie ma możliwości złożenia wniosku po upływie kwartału w celu dokonania zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwot zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń.

 

AK

Polecamy także:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Rafał Bułanowski Poniedziałek, 13 Listopada 2017, 15:39
K woli pełnej ścisłości:
Zgodnie z §1 pkt 17 załącznika do rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zakres świadczeń to: świadczenie lub grupa świadczeń, dla których w umowie określa się kwotę finansowania”. Nie ma żadnych przeciwskazań, aby w przypadku umów PSZ taką grupa świadczeń była całość świadczeń realizowanych przez dany szpital na podstawie umowy PSZ, które są finansowane w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia – i tak się właśnie dzieje.
Natomiast cytowany przez Panią Mecenas § 4 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 69/2017/DSOZ ,przewidujący wyodrębnienie w takiej umowie większej liczby zakresów świadczeń, odzwierciedla po prostu fakt, że umowa PSZ zwykle poza świadczeniami finansowanymi w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia (stanowiącymi jak już powiedziano jeden zakres świadczeń w rozumieniu rozporządzenia OWU) obejmuje także świadczenia finansowane poza tym ryczałtem - np. badania TK, endoskopowe itp., operacje zaćmy, programy lekowe, leczenie zawałów itd., które w umowie są wskazane jako kolejne zakresy świadczeń.
Rafał Bułanowski Poniedziałek, 13 Listopada 2017, 15:05
Pani Mecenas przeoczyła istotną zmianę w rozporządzeniu o ogólnych warunkach umów, a mianowicie zmianę definicji pojęcia "zakres świadczeń". W świetle tej zmiany w przypadku umów zawartych w ramach PSZ zakres oznacza całość świadczeń objętych wspólną kwota ryczałtu. Kwota ta nie jest podzielona na zakresy we wcześniejszym rozumieniu tego terminu.