NSA: ZOL-e muszą mieć całodobową opiekę lekarską. Kluczowe uzasadnienie

15 Listopada 2017, 11:07 seniorzy

Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów w związku z brakiem zapewnienia właściwej obsady lekarzy w podmiocie leczniczym. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 14 listopada br. stanął po stronie Pacjentów i potwierdził decyzję wydaną przez Rzecznika (sygn. akt II OSK 1929/17).

Jak informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjentów, do naruszenia zbiorowych praw pacjentów doszło w podmiocie leczniczym z woj. mazowieckiego, prowadzącym zakład opiekuńczo-leczniczy, w którym przebywali pacjenci w wieku starszym z wielochorobowością. Zastrzeżenia Rzecznika Praw Pacjenta dotyczyły m.in. braku zapewnienia właściwej obsady lekarskiej w tym podmiocie. Nie było jej w nocy. 

ZOL się odwołał, ale...

Placówka nie zgodziła się z wydaną decyzją, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego i oddalił skargę. Nie zgadzając się z tym rozstrzygnięciem, podmiot leczniczy wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ostatecznym rozstrzygnięciu Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił zarzutów skarżącego i oddalił przedmiotową skargę.

W ustawie nie ma, że nie musi

Jak informuje RPP, w ustnych motywach orzeczenia wskazano, że z przepisu art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ani z przepisów ustawy o działalności leczniczej nie wynika, że podmiot leczniczy nie musi zapewniać opieki lekarskiej przez całą dobę. Przypomniał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. W tej definicji mieszczą się świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy i nie można stwierdzić, że zakład opiekuńczo-leczniczy, prowadzący działalność na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, nie musi zapewnić całodobowych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy. 

Wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny jest ostateczny.      

AK

Nasz komentarz: uzasadnienie, że skoro w ustawie nie jest zapisane, że lekarza może nie być, może być groźne dla placówek. W związku z brakiem lekarzy i wciąż dość niskim finansowaniem ZOL-i, część może mieć problem z zapewnieniem kadr, choć wiele i tak ma nocne dyżury lekarzy. Warto poczekać na pisemne uzasadnienie. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

mem Środa, 15 Listopada 2017, 12:12
Nie uzasadnienie jest kluczowe, a orzeczenie