Są autopoprawki MZ do ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

20 Listopada 2017, 11:07

Ministerstwo Zdrowia wniosło autopoprawki do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nastąpiło to po konsultacjach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które miało uwagi do projektu przygotowanego przez resort zdrowia. Czego dotyczą poprawki?

Zgodnie z wniesionymi przez MZ autopoprawkami państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego będzie powoływał i odwoływał wojewoda właściwy ze względu na siedzibę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego. W pierwotnej wersji projektu państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego miał powoływać i odwoływać Główny Inspektor Sanitarny, za zgodą wojewody właściwego ze względu na siedzibę odpowiednio państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Przepis pozostaje bez zmian w przypadku państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z autopoprawkę MZ, zastępcę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i zastępcę państwowego granicznego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje Główny Inspektor Sanitarny na wniosek, odpowiednio, właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny po zasięgnięciu opinii starosty właściwego ze względu na obszar jego działania.

Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat. 8. Główny Inspektor Sanitarny i państwowy wojewódzki inspektor sanitarny mogą w każdym czasie odwołać, odpowiednio, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego albo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawia za tym interes służby, w szczególności jeżeli działalność tego państwowego inspektora sanitarnego lub podległej mu jednostki może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności naruszyć bezpieczeństwo sanitarne na obszarze właściwości tego państwowego inspektora sanitarnego.

Przypomnijmy, że na koniec listopada zaplanowana została dwudniowa komisja prawnicza w KPRM, podczas której projekt MZ będzie omawiany przez rządowych prawników. Uwagi do zmian przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, poza MSWiA, ma jeszcze Ministerstwo Finansów i Rozwoju Wsi. 

AS

Źródło: RCL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz