RPD alarmuje: Zapaść psychiatrii dzieci i młodzieży

28 Listopada 2017, 10:23

- Liczba młodzieży podejmującej próby samobójcze systematycznie wzrasta. Zwiększa się także liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychiatrycznej. Faktów tych nie można już nie dostrzegać. Można jedynie domniemywać, że pojedyncze dysfunkcje systemu opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą uległy kumulacji, następstwem czego jest wzrastające zapotrzebowanie na stacjonarne leczenie psychiatryczne – alarmuje Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. To kolejne wystąpienie RPD dotyczące psychiatrii dzieci i młodzieży.

Rzecznik zwraca uwagę, że obecnie małoletni ewidentnie wymagający hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym z powodu rozpoznania ostrego stanu – jak próba samobójcza, nadmierne pobudzenie psychoruchowe, czy epizod psychotyczny z agresją – mogą nie zostać przyjęci do szpitala z powodu braku miejsc. - Sytuację taką należy ocenić jako stan bezpośrednio zagrażający życiu – mówi Marek Michalak, odnosząc się do informacji przekazanej przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży o dramatycznie niekorzystnej sytuacji w dostępności do stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii.

- Otrzymuję także informacje od rodziców dzieci, które oczekując na miejsce w szpitalu psychiatrycznym muszą przebywać w domu i należy zapewnić im bezpieczeństwo – dodaje Marek Michalak i przypomina, że dostępność do stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży jest niewystarczająca od wielu lat. - Obecnie dostępność tą można ocenić jako dramatycznie złą. Przyczyny tego stanu są różnorodne – mówi RPD, który wielokrotnie wskazywał na te problemy w wystąpieniach generalnych kierowanych do resortu zdrowia.

- Odpowiedzi na powyższe wystąpienia zawierały plany działań na rzecz psychiatrii dzieci i młodzieży, zatem dawały nadzieję, że część problemów psychiatrii dzieci i młodzieży zostanie rozwiązana systemowo – przekonuje RPD.   

Ostatnie wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka poświęcone zagadnieniom psychiatrii dzieci i młodzieży podnosiło m.in. kwestie zgłoszone na I Kongresie Zdrowia Psychicznego, na odrębnej sesji poświęconej dzieciom i młodzieży. W udzielonej RPD odpowiedzi Minister Zdrowia zapewniał o planowanych działaniach mających służyć poprawie stanu tej dziedziny medycyny.

- Propozycje te należy docenić, ale należy je traktować jako propozycje działań długofalowych. Obecnie potrzebne są pilne doraźne działania mogące zwiększyć możliwość udzielenia pomocy psychiatrycznej dzieciom i młodzieży. Liczba małoletnich pacjentów wymagających pomocy znacznie przekracza liczbę istniejących łóżek w oddziałach psychiatrycznych – przekonuje Marek Michalak.

W ocenie Rzecznika informacja o obłożeniu oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na poziomie 165 proc. wskazuje również na możliwą niską jakość usług zdrowotnych w nich oferowanych, obciążenie personelu i możliwość rodzenia się na tym tle zagrożeń w postaci zaniedbań, konfliktów lub roszczeń.   

AS

Źródło: RPD

Foto: BRPD

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz