NFZ wprowadza zmiany w programach lekowych

19 Grudnia 2017, 15:30

Prezes NFZ podpisał zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Czego dotyczą najważniejsze zmiany?

W nowym zarządzeniu Fundusz m.in. doprecyzował sposób określania czasu pracy personelu na całodobowym oddziale szpitalnym oraz na oddziale leczenia jednego dnia lub na całodobowym oddziale szpitalnym oraz w poradni specjalistycznej. W takim przypadku czas pracy personelu będzie weryfikowany łącznie dla obu miejsc wykonywania świadczeń. W sytuacji, gdy świadczeniodawca realizuje świadczenia wyłącznie w poradni specjalistycznej albo wyłącznie na oddziale jednego dnia, wówczas godziny pracy personelu powinny być zgodne z harmonogramem pracy tego miejsca udzielania świadczeń.

Minimalny czas pracy poradni specjalistycznych

NFZ określił też minimalny czas pracy poradni specjalistycznej i oddziału leczenia jednego dnia - co najmniej 8 godzin w tygodniu. Wprowadził też zasadę, zgodnie z którą świadczeniodawcy są zobowiązani do wykonywania świadczeń w trybie ambulatoryjnym chyba, że cel terapii nie może być osiągnięty w tym trybie. Ten przepis ma na celu poprawę jakości życia pacjenta poprzez skrócenie pobytu w szpitalu lub zmniejszenie ilości hospitalizacji oraz zmniejszenie kosztów poniesionych na świadczenia podstawowe w zakresie programów lekowych.

Rozliczanie ryczałtu diagnostycznego

Zarządzenie doprecyzowuje też przepisy dotyczące rozliczania ryczałtu diagnostycznego. Przepisy zarządzenia określają, że w przypadku, gdy zgodnie z opisem programu całość terapii pacjenta trwa krócej niż 12 miesięcy rozliczanie ryczałtu może być dokonane tylko raz po zakończeniu terapii. W ww. przypadku wartość ryczałtu nie jest zmniejszana proporcjonalnie do liczby miesięcy leczenia pacjenta w programie, za wyjątkiem sytuacji, gdy w trakcie terapii pacjent zmarł.

Zmiany w leczeniu PBS

W wyniku konsultacji w zarządzeniu wprowadzono jeszcze inne zmiany. Są to na przykład zmiany wymagań dla programów lekowych leczenia przewlekłej białaczki szpikowej oraz leczenia szpiczaka mnogiego lenalidomidem polegająca na usunięciu możliwości realizowania tych programów wyłącznie na całodobowym oddziale szpitalnym – na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii. Wprowadzono też nowe świadczenie w katalogu 1k - przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z podaniem iniekcji doszklistkowej anty‑VEGF w programie lekowym wycenionego na 378,56 pkt – na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki.

Część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji nie została uwzględniona ze względu na ich wykroczenie poza zakres regulacji lub negatywną oceną zasadności wprowadzenia proponowanych zmian.

Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

AS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz