Prezydent podpisał ustawę o ochronie zdrowia psychicznego

20 Grudnia 2017, 8:55

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Czego dotyczą zmiany?

Kluczowe zmiany polegają na wprowadzeniu nowych regulacji, zgodnie z którymi przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego będzie wymagało orzeczenia sądu opiekuńczego  skierowaniu do domu pomocy społecznej. Co więcej przewiduje się wprowadzenie obowiązku okresowego badania stanu zdrowia psychicznego takiej osoby w zakresie uzasadniającym jej pobyt w domu pomocy społecznej (nie rzadziej niż co 6 miesięcy). Dodatkowo osobie przyjmowanej do domu pomocy społecznej lub szpitala psychiatrycznego sąd ustanawia adwokata lub radcę prawnego z urzędu.

Rząd nie będzie składał sprawozdania z ustawy o wychowaniu w trzeźwości

W obszarze ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmiany dotyczą m.in.: uchylenia obowiązku składania Sejmowi RP sprawozdania z wykonania ustawy, zmiany sposobu funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, umożliwiającej ich funkcjonowanie w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zmiany polegają także na nadaniu uprawnienia osobom zobowiązanym do poddania się leczeniu odwykowemu do złożenia wniosku o  zmianę przez sąd postanowienia w przedmiocie rodzaju zakładu leczenia odwykowego.

Odstępstwa od zakazu sprzedaży alkoholu. Jakie?

W zakresie dostępu do alkoholu przewidziano m.in. odstępstwa od obowiązującego zakazu sprzedaży, podawania i sprzedawania napojów alkoholowych w międzynarodowych portach lotniczych i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz na statkach i w portach morskich.

W zakresie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ustawa doprecyzowała, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt SK 59/13), zasady orzekania przez sąd przepadku przedmiotów i narzędzi niebędących własnością sprawcy jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

AS

Źródło: KPRP

Foto: KPRP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz