GUS: Przybywa diagnostów, farmaceutów i stomatologów

02 Stycznia 2018, 13:47

Z opublikowanego właśnie raportu GUS dotyczącego ochrony zdrowia wynika, że w roku 2016 prawo wykonywania zawodu posiadało prawie 145 tys. lekarzy, 41,2 tys. lekarzy dentystów, 288 tys. pielęgniarek, 37 tys. położnych, 34 tys. farmaceutów i 15 tys. diagnostów laboratoryjnych. To oznacza wzrost we wszystkich tych grupach zawodowych w porównaniu z rokiem 2015. 

Największy przyrost w 2016 r. zarejestrowano w grupie diagnostów laboratoryjnych (wzrost o 3 proc.), farmaceutów – podobnie jak przed rokiem (wzrost o 2,4 proc.) oraz lekarzy dentystów (wzrost o 1,8 proc.).

Lekarze i pielęgniarki coraz starsi

Analiza struktury wieku osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego wskazała na istotne różnice w tym względzie między poszczególnymi zawodami. W 2016 r., jak i w latach poprzednich, utrzymały się niepokojące tendencje w strukturze wieku lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu. W 2016 r. , podobnie jak w latach poprzednich, miał miejsce wzrost liczby osób należących do najstarszej grupy wiekowej – 65 lat i więcej.

Zmiany w strukturze wiekowej widoczne były również w grupie pielęgniarek i położnych. W roku 2016 najwięcej pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu było w wieku 45-54 lata – 98,3 tys. Istotną zmianą w 2016 r. był fakt, że najmniej liczną grupę stanowiły pielęgniarki w wieku poniżej 35 lat, w 2016 r. było ich 26 tys. (w 2015 r. najmniejsza grupa to pielęgniarki w wieku 65 lat i więcej - 21 tys.). Nadal obserwujemy wzrost liczby pielęgniarek w wieku 65 lat i więcej. W 2016 r. wzrost ten był znaczny - o ponad 6 tys. Podobna sytuacja wystąpiła także w grupie wieku 55-64, gdzie liczba pielęgniarek wzrosła o ponad 2 tys.

Pozytywne tendencje wśród położnych

Podobne tendencje jak w roku ubiegłym wystąpiły w przypadku położnych. Największą grupę stanowiły położne w wieku 45-54 lata – ponad 12 tys. osób. Natomiast najmniej liczna była grupa położnych w wieku 65 lat i więcej – ponad 3 tys., tj. o ponad 400 osób więcej niż przed rokiem. W grupie najmłodszych położnych (poniżej 35 roku życia) odnotowano pozytywne zjawisko, dotyczące wzrostu osób uprawnionych do wykonywania zawodu. Położne mające mniej niż 35 lat stanowiły 15,4 proc., a ich liczba w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 455 osób.

Dostęp do opieki medycznej

Liczba lekarzy przypadająca na 10 tys. ludności wahała się od 15,7 w województwie wielkopolskim do ponad 28,1 w województwie łódzkim. Liczba pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pacjentem na 10 tys. mieszkańców w roku 2016 była najniższa w województwie wielkopolskim – 37,6 pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców, oraz w województwie pomorskim, gdzie przypadały 43,0 pielęgniarki na 10 tys. osób, natomiast najwięcej pielęgniarek było w województwie lubelskim i świętokrzyskim – niemalże 60 pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców.

Lekarze specjaliści

W 2016 r. liczba lekarzy specjalistów w Polsce wynosiła ponad 60 tys., a wśród lekarzy dentystów specjalizację posiadało 2,8 tys., co stanowiło 20,9 proc. wszystkich lekarzy dentystów, jednak za mało aby wyrównać pojawiający się deficyt. Mimo że w większości dziedzin medycyny liczba specjalistów pracujących z pacjentem zwiększa się z roku na rok, to według opinii krajowych konsultantów można wskazać jeszcze wiele obszarów, gdzie występują deficyty specjalistów i zachodzą obawy o powiększanie się tych deficytów w przyszłości. Na koniec 2016 roku najczęściej przez lekarzy posiadaną specjalizacją była specjalizacja z zakresu chirurgii, medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych – średnio na 10 tysięcy osób przypadało ok. 2 lekarzy z wymienionych specjalizacji. Spośród wymienionych na wykresie lekarzy specjalistów, najmniej liczną grupę stanowili lekarze specjalizujący się w dziedzinach takich jak: dermatologia, otolaryngologia czy onkologia.

Rośnie liczba farmaceutów

Do wykonywania zawodu farmaceuty w 2016 r. uprawnionych było 34 tys. osób (o 0,8 tys. więcej niż przed rokiem), natomiast w zbadanych aptekach i punktach aptecznych pracowało 27 tys. osób. Dane wskazują, że 80 proc. wszystkich uprawnionych pracowało w aptekach bezpośrednio z pacjentem.

Zarówno liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty jak i liczba pracujących „bezpośrednio z pacjentem” (czyli w aptekach) systematycznie rośnie. W ciągu ostatniej dekady liczba farmaceutów pracujących w aptekach i punktach aptecznych zwiększyła się z 22,1 tys. w roku 2005 do 27 tys. w roku 2016. W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych w 2016 r. pracowało łącznie 27 tys. magistrów farmacji oraz 32 tys. techników farmaceutycznych. Podobnie jak w ubiegłym roku zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (88,7 proc.).

Najwięcej farmaceutów pracowało w aptekach i punktach aptecznych województwa mazowieckiego – 4,0 tys. osób, natomiast najmniej w województwie lubuskim – nieco ponad 500 osób. Nieco inny obraz przedstawia analiza liczby farmaceutów przypadającej na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach. Wskaźnik ten był najwyższy, tak samo jak przed rokiem, w województwie lubelskim i łódzkim – po prawie 9 farmaceutów na 10 tys. mieszkańców, najniższy natomiast w województwach: warmińsko-mazurskim (4,8), lubuskim (5,3) oraz zachodniopomorskim (5,5).

AS

Źródło: GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz