Polisy OC lekarzy - różnice w zakresie stawek i obligatoryjności w EU

Nie we wszystkich krajach lekarze mają obowiązek ubezpieczania się. W niektórych mimo obowiązkowości ubezpieczenia, mogą swobodnie ustalać jego warunki. Podobieństwa i różnice w zakresie ubezpieczeń lekarzy opisała w blogu na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) Renata Orzechowska, ekspertka PIU z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń ochrony prawnej i ubezpieczeń turystycznych. 

Autorka opiera się na ankiecie przeprowadzonej przez Hellenic Association of Insurance Comapnies (grecki odpowiednik Polskiej Izby Ubezpieczeń) we wrześniu. Rozesłano ją do członków Liability Insurability Working Group w Insurance Europe. Odpowiedzi udzieliły instytucje z Belgii, Grecji, Holandii, Niemiec, Polski i Słowenii.

Jak jest w Polsce?

W naszym kraju polisa OC dla lekarzy jest obowiązkowa, ale nie dla wszystkich. Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską musi zawrzeć umowę ubezpieczenia, ale zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, nie muszą mieć ubezpieczenia OC. Jak przypomina Orzechowska, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich ponosi pracodawca.

W Grecji i Holandii ubezpieczenie OC lekarzy nie jest obowiązkowe, ale jest standardem. W Grecji jest to po części wymuszone wymaganiami prywatnych szpitali. - W pozostałych ankietowanych krajach, wszyscy lekarze bez względu na specjalizację są zobowiązani posiadać polisę, co wynika z przepisów prawa - pisze ekspertka PIU.

Jakie sumy gwarancyjne?

Minimalna suma gwarancyjna lekarskiego OC w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy wynosi równowartość w złotych 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia objęte umową ubezpieczenia. Część lekarzy dobrowolnie wybiera wyższe stawki. 

Belgowie i Niemcy choć ubezpieczają się obowiązkowo, to jak wynika ze wspomnianych wcześniej ankiet, nie mają minimalnych wymogów kwotowych. - Wprawdzie prawo niemieckie wymaga odpowiedniej ochrony, ale już nie precyzje jej wysokości. Jedynie prawo słoweńskie określa minimalną sumę gwarancyjną na poziomie 12 519 euro, ale zwykle oferowana wynosi około 150 tys. euro. Najwyższe, limity odpowiedzialności występują w Belgii i oscylują w granicach 5 mln euro na roszczenie. Holenderscy lekarze kupują przeważnie polisy na 2,5 mln euro, a greccy – od 300 tys. do 1 mln euro - informuje Orzechowska.

Jakie szkody pokryje polisa?

- Okazuje się, że jako nieliczni w tym badaniu oferujemy ubezpieczenie oparte na tzw. triggerze act committed, czyli za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem w okresie ubezpieczenia. Grecy, Holendrzy i Słoweńcy deklarują, że stosują trigger claims made, który obejmuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za roszczenia wniesione w okresie ubezpieczenia. U nas ten trigger występuje w ubezpieczeniach nadwyżkowych - czytamy w materiale na stronach PIU.

Belgowie najczęściej oferują trigger loss occurrance, tzn. ubezpieczenie obejmuje szkody, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, rzadziej zdarzają się act committed i claims made. Niemieccy ubezpieczyciele posługują się triggerem loss occurrance. Triggerowi claims made towarzyszy dodatkowy okres na zgłaszanie roszczeń (extended raported period). W Belgii okres ten obowiązkowo wynosi 3 lata, a w pozostałych krajach jest ustalany przez strony.

Wszędzie kluczowa wina lekarza

Jak dowiadujemy się z analizy, we wszystkich państwach, które odpowiedziały na ankietę, kluczowe jest dowiedzenie winy lekarza. W Polsce co do zasady ciężar odpowiedzialności spoczywa na tym, kto z tego wywodzi skutki prawne. W Grecji lekarz ponosi odpowiedzialność za szkodę, jeżeli nie dowiedzie, że jego działanie było zgodne z prawem, a przy wykonywaniu swoich obowiązków dochował należytej staranności (odwrócony ciężar dowodu). - W Niemczech pacjent musi udowodnić tylko szkodę i nieprawidłowe działanie lub zaniechanie lekarza, a ten musi wykazać brak związku przyczynowego pomiędzy tymi zdarzeniami - informuje Orzechowska.

Pełen materiał na stronie PIU

AK

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz