NFZ: kiedy składka zdrowotna należy się od rady fundacji (interpretacja)

Jeżeli fundacja ma radę nadzorczą, pieniądze płacone jej członkom muszą być oskładkowane. Jednak jeżeli ma po prostu radę fundacji - składek płacić nie trzeba. Taką interpretację wydał Małopolski Oddział Funduszu w sprawie dotyczącej fundacji, w której zarząd i radę powołuje prezydent Krakowa. 

Fundacja wskazała, że na mocy uchwały jej zarządu członkowie Rady Fundacji otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie przekraczającej 200,00 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w każdym posiedzeniu.

Przychody otrzymywane przez te osoby zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i fundacja jako płatnik pobiera zaliczki na podatek dochodowy.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy o świadczeniach od przychodów uzyskiwanych przez członków Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia powołania do pełnienia funkcji do dnia zaprzestania jej pełnienia i pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.

Fundacja w piśmie do NFZ wskazała, biorąc pod uwagę dostępne jej interpretacje treści art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy o świadczeniach wskazujące na pierwszeństwo wykładni językowej nad innymi metodami analizy przepisów, uznać należy, że skoro ustawodawca nie wymienił literalnie w ww. przepisie Rady Fundacji, to przychody uzyskiwane przez członków Rady Fundacji nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, a Fundacja ma prawo skorygowania odprowadzonych składek.

W ocenie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dyrektor Oddziału przypomniał, że obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają zatem członkowie wszystkich rad nadzorczych, nie tylko np. w spółkach kapitałowych, ale też akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółdzielni oraz innych podmiotów, w których taki organ funkcjonuje (czyli np. członkowie rady nadzorczej fundacji, jeśli taki organ zgodnie ze statutem funkcjonuje w danej fundacji). 

- Gdyby ustawodawca zdecydował się objąć obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym także członków np. rady fundacji to zapisałby tom wprost w przepisach lub wskazałby, że obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rad nadzorczych oraz członkowie innych organów o zbliżonych kompetencjach do rad nadzorczych, np. członkowie rady fundacji - czytamy w interpretacji. 

Decyzja NFZ dostępna jest tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz