Ważne zmiany w programach lekowych. Jedne weszły, drugie po konsultacjach

15 Stycznia 2018, 12:30 Kroplówka

W zeszłym tygodniu skończyły się konsultacje projektu ważnych zmian w zarządzeniu prezesa NFZ z zakresu programów lekowych. Jeśli wejdą w życie w proponowanym kształcie będzie jeszcze większa presja na to by zamieniać pacjentom terapie na tańsze, bez ich zgody. Inne weszły już o stycznia - co zmieniają wyjaśnia mecenas Marcin Pieklak. 

Co jest planowane?

11 stycznia skończyły się konsultacje proponowanych przez NFZ zmian w programach lekowych.

- Programy lekowe oznaczone w obwieszczeniu nowymi numerami – B.32a i B.94 – zostały uznane za spełniające przesłanki istniejących programów lekowych i włączone do finansowania w ramach programów B.32 i B.15. Oznacza to, że pomimo dokonania procedury utworzenia nowych programów przez Ministra Zdrowia (m.in. do obwieszczenia zostały załączone nowe opisy programów lekowych), najprawdopodobniej nie zostaną one oddzielnie zakontraktowane, jak również nie zostanie na nie wyodrębniony dodatkowy budżet – zwraca uwagę mecenas Marcin Pieklak z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Wyjaśnia, że może to stanowić zapowiedź nowej praktyki Prezesa NFZ, zgodnie z którą w przypadku nowych programów powstałych np. w wyniku braku zgody na wejście do istniejącego programu wyrażonej przez wnioskodawców, których leki znajdują się w programie, produkty w nich zawarte będą traktowane jak włączone do istniejącego programu. 

Do tego pacjenci będą wyrażać zgodę już nie na podanie konkretnego leku (nazwa handlowa) lecz substancji czynnej - co może być kluczowe przy lekach biologicznych

Co już weszło w życie?

- Zarządzenie ws. określenia warunków zawierania realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (Nr 125/2017/DGL), które już weszło w życie uchyla przepisy z czerwca 2016 r. i tworzy „tekst jednolity” potrzebny w związku z wielokrotnymi zmianami implementującymi nowe terapie - wyjaśnia mecenas Marcin Pieklak z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Podawanie leków bez hospitalizacji

Wprowadzono obowiązek wykonywania świadczeń w trybie ambulatoryjnym. Wybranie innego trybu musi być uzasadnione ograniczeniem skuteczności stosowanej terapii. Wtedy możliwy jest tryb jednodniowy, a w ostateczności hospitalizacja.

Weryfikacja danych

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zostali zobowiązani do comiesięcznej weryfikacji poprawności, kompletności i terminowości uzupełniania danych zawartych w SMPT. W razie nieprawidłowości, placówka będzie wezwana przez Fundusz do złożenia wyjaśnień w ciągu 14 dni.

Podwykonawcy

W zarządzeniu usunięto przepis zgodnie z którym świadczenia mogły być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki wymagane od świadczeniodawców, określone w zarządzeniu i przepisach odrębnych.

We wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Zarządzenia, zamieniono obowiązek spełniania przez podwykonawcę wymagań określonych dla świadczeniodawcy na obowiązek spełniania wymagań określonych w przepisach odrębnych i warunkach realizacji umów.- Wskazana zmiana wydaje się zasadna, bowiem należy uznać za wystarczające, aby podwykonawca udzielający jedynie części świadczenia spełniał normy dotyczące tej części, a nie całość wymagań odnoszących się do świadczeniodawcy odpowiedzialnego za wykonanie całego świadczenia np. w zakresie personelu czy pomieszczeń – zwraca uwagę Marcin Pieklak.

Rozliczanie ryczałtu diagnostycznego

Doprecyzowano zasady rozliczenia ryczałtu na diagnostykę rozróżniając dwa przypadki ze względu na długość terapii przewidzianej w opisie programu lekowego:

w programach trwających poniżej roku rozliczenie ryczałtu może zostać dokonane raz po zakończeniu leczenia. Przy czym nie jest ono zmniejszane proporcjonalnie do liczby miesięcy leczenia, chyba że w trakcie terapii pacjent został wyłączony z programu lub zmarł.

W pozostałych przypadkach rozliczenie powinno być dokonywane nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, w trakcie leczenia świadczeniobiorcy w ramach programu lub w częściach wykonanych (do wysokości nie wyższej niż wysokość kwoty określonej w katalogu ryczałtów). Rozliczenie jest proporcjonalne do liczby miesięcy leczenia, po upływie danego okresu leczenia.

Funkcjonowanie zespołów koordynacyjnych

Zarządzenie wprowadza definicję zespołu oraz jednostki koordynującej oraz szereg przepisów precyzujących funkcjonowanie zespołówkoordynacyjnych oraz implementujących normy zawarte w aktach wyższego rzędu.

Specjalnie dla sieci szpitali

Zgodnie z § 26 Zarządzenia, w przypadku świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci szpitali, możliwe jest złożenie wniosku do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o utworzenie nowego miejsca udzielania świadczenia w celu realizacji programu lekowego, który jest już przez tego świadczeniodawcę realizowany na podstawie umowy.

Złożenie wniosku jest dopuszczalne jedynie gdy nowe miejsce udzielania świadczeń nie możezostać objęte umową w związku z kwalifikacją do sieci szpitalilub w ramach konkursu ofertalbo rokowań.

Nowe miejsce może znajdować się w innej lokalizacji niż dotychczasowe miejsce realizacji programu lekowego.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz