MZ łagodzi kryteria zdrowotne dla kierowców, m.in. w cukrzycy i padaczce

01 Lutego 2018, 13:20

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MZ w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Czego dotyczą zmiany?

Zmiany wynikają z konieczności implementacji unijnych przepisów. Do nowej wersji rozporządzenia dodano np.: załącznik, który określa szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu sercowo-naczyniowego.

Zmiany dla cukrzyków

W załączniku zatytułowanym „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie cukrzycy” dodano nowe wymagania zdrowotne, zgodnie z którymi  osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będzie mogła w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia u niej nawracającej ciężkiej hipoglikemii, pod następującymi warunkami:

  • przedstawienia pozytywnej opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, zawierającej informacje o wdrożeniu w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich.

Natomiast nawracająca ciężka hipoglikemia w porze czuwania stanowi przeciwwskazanie zdrowotne do kierowania pojazdami. Ponowne badanie lekarskie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będzie można przeprowadzić po upływie 3 miesięcy od ostatniego takiego epizodu.

Choroby oczu 

Projektowane rozporządzenie w załączniku zatytułowanym „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku” obniża wymagania zdrowotne. Wyłącznie w przypadku stwierdzenia diplopii orzeka się istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Zmiany dla chorych na padaczkę

Osoba ubiegająca się o wydanie lub posiadająca prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, u której rozpoznano padaczkę i przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, będzie mogła w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatniego roku leczenia oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania badań kontrolnych co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz