Podwyżki dla lekarzy stażystów: błąd w rozporządzeniu MZ?

02 Lutego 2018, 13:15

Wątpliwości Naczelnej Rady Lekarskiej budzi wysokość wynagrodzenia stażystów za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., którą rozporządzenie MZ ustaliło na kwotę 2.249 zł. Zdaniem NRL, rozporządzenie nie uwzględnia podwyżki wynikającej z ustawy o płacach minimalnych w zdrowiu. 

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie działań, tak aby od 1 lipca 2018 r. zapewnić osobom odbywającym staż podyplomowy podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego zgodną z zapisami ustawy płacach minimalnych w ochronie zdrowia. 

Co mówi rozporządzenie MZ

Obecnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty wynika z rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z nim, do dnia 31 grudnia 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego staż wynosi:

1) 2.100 zł – od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

2) 2.249 zł – od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wątpliwości Naczelnej Rady Lekarskiej budzi wysokość wynagrodzenia stażystów za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., którą rozporządzenie ustaliło na kwotę 2.249 zł.

Jak wynika z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w zdrowiu, aż do roku 2021 wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów powinna ulegać stopniowemu wzrostowi, a podwyższenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego powinno następować  z dniem 1 lipca.

Wyliczenia Naczelnej Rady Lekarskiej

W przypadku podwyżki, która ma nastąpić w 2018 r., ustawodawca w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy wskazał, że na dzień 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. Oznacza to, że lekarz stażysta, którego wynagrodzenie zasadnicze od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 2.249 zł powinien w dniu 1 lipca 2018 r. otrzymać kolejną podwyżkę wynagrodzenia. Do obliczenia wysokości podwyżki należnej stażystom od dnia 1 lipca 2018 r. powinno się przyjąć różnicę między kwotą docelowego najniższego wynagrodzenia stażysty (2.847 zł) a kwotą wynagrodzenia zasadniczego stażysty z chwili poprzedzającej dzień 1 lipca 2018 r. (czyli 2.249 zł). Różnica ta wynosi 598 złotych. Od tej kwoty należy obliczyć 20% (119,6 zł) i o tyle zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze stażystów z dniem 1 lipca 2018 r.

Jak podkreśla NRL, treść aktualnie obowiązującej ustawy o płacach minimalnych w zdrowiu nie daje podstaw, aby na poczet podwyżki przewidzianej ustawą zaliczyć kwoty wynagrodzenia przyznane w okresach wcześniejszych.

Niepotrzebne spory

„Przekazując powyższe uwagi wnoszę o podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów rozporządzenia i wskazuje jednocześnie, że ewentualna niezgodność rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych może być źródłem niepotrzebnych sporów między lekarzami odbywającymi staż podyplomowy a ich zakładami pracy.” – czytamy w piśmie NRL do ministra zdrowia.

AS

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz