R. Janiszewski: Udostępnianie dokumentacji i zapisy na listę całodobowo

13 Lutego 2018, 12:41 Rafał Piotr Janiszewski

W decyzjach pokontrolnych Rzecznika Praw Pacjenta pojawia się stanowisko, iż naruszeniem zbiorowych praw pacjentów jest udostępnianie dokumentacji medycznej w wyznaczonych godzinach - zwraca uwagę Rafał Janiszewski, właściciel kancelarii specjalizującej się w ochronie zdrowia. Podobny problem pojawia się przy ustaleniu kiedy pacjent zgłaszający się ze skierowaniem powinien być wpisany w kolejkę oczekujących na świadczenie. Jakie są przepisy w tym zakresie? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szpital udziela świadczeń całodobowo. Ta zasada leży u podstaw definicji świadczeń szpitalnych, określonych zarówno w Ustawie o działalności leczniczej, jak również Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa szpitalnego. Z jednej strony zapewnia to dostęp do diagnostyki i leczenia 24 godziny na dobę, z drugiej nakłada szereg trudnych do wypełnienia obowiązków na podmiot leczniczy.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

W częstych decyzjach pokontrolnych Rzecznika Praw Pacjenta pojawia się stanowisko, iż naruszeniem zbiorowych praw pacjentów jest udostępnianie dokumentacji medycznej w wyznaczonych godzinach.

Niejednokrotnie spotykam się z zapisami regulaminów organizacyjnych, w myśl których wydawanie kopii czy odpisów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.00. Również możliwość składania wniosku o udostępnienie w wyznaczonym czasie jest uznawane przez Rzecznika za naruszenie. Przywoływany w uzasadnieniu art. 23 ust. 1 i art. 26 ust 1 i 2 nie wskazują szczegółowego wymogu udostępniania dokumentacji całodobowo, jednak jeśli wyjdziemy z założenia, że działalność szpitala to również wykonywanie tego obowiązku, to przywołana na wstępnie podstawa ma tu zastosowanie. Szczególnie istotną może być konieczność natychmiastowego dostępu do dokumentacji w okoliczności określonej w art. 27, w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Oczywiście na takie (wyjątkowe) sytuacje w podmiocie może swoją rolę spełnić tzw instrukcja polityki kluczy, w której dostęp do wskazanych zasobów mają wskazani, będący w zakładzie pracownicy. Łatwo jednak wyobrazić sobie sytuację, w której w środku nocy przychodzi pacjent w celu uzyskania kopii dokumentacji powstałej 2 lata temu, a będącej obecnie w archiwum. Na domiar wszystkiego Ustawa o Prawach pacjenta wskazuje, że udostępnienie następuje na żądanie osoby uprawnionej, co pozwala Rzecznikowi twierdzić, iż wymaganie pisemnego wniosku (tym bardziej w formie ustanowionego wzoru) jest naruszeniem. Zadaję sobie również pytanie, jak należy traktować poradnię przyszpitalną placówki zakwalifikowanej do sieci szpitali. Czy dokumentacja tej poradni powinna być traktowana również jako część całodobowo pracującego szpitala?

Umieszczanie na liście oczekujących

Zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę. Zatem chory zgłaszający się do szpitala ze skierowaniem na leczenie, powinien bez względu na porę dnia i nocy być zapisany na listę oczekujących. Warto pamiętać, że czynności ta poprzedzona powinna być udzieleniem porady (np. w izbie przyjęć) określającej kategorię medyczną oraz wydaniem stosownego dokumentu potwierdzającego zapisanie na listę oczekujących.

Szereg czynności z pozoru administracyjnych, wpisanych w całodobową działalność szpitala staje się praktycznie niemożliwa do wykonania, lub koszt realizacji tych zadań jest zbyt wysoki. Podmioty lecznicze starają się postępować zgodnie z przepisem, ale również racjonalnie gospodarować zasobami, a w tym pracą ludzi. Trudno jednak zrobić cokolwiek innego w przypadku otrzymania pokontrolnej decyzji Rzecznika Praw Pacjenta, bowiem w myśl art. 64. 1. w przypadku wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów nakazuje on jej zaniechanie lub wskazuje działania niezbędne do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjentów, wyznaczając terminy podjęcia tych działań. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz