Senat przyjął ustawy

02 Października 2015, 20:46

Senat przyjął bez poprawek 8 ustaw, do dwóch ustaw Senatorowie przegłosowali poprawki głównie redakcyjne.

Senat przyjął poprawki redakcyjne do:

ustawy o produktach biobójczych;

ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, poza redakcyjnymi Senat przyjął także poprawki dotyczące usystematyzowania niektórych pojęć, m.in. pojęcia elektronicznej dokumentacji medyczne.

Poprawki Senatu będą rozpatrywane przez Sejm na posiedzeniu w dniach 8 i 9 października.

Bez poprawek Senat przyjął:

  • ustawę o zdrowiu publicznym, przyjęta przez Senat bez poprawek przewiduje ustanowienie Narodowego Programu Zdrowia, który będzie dokumentem strategicznym dla zdrowia publicznego. Pierwszy NPZ obejmie lata 2016 – 2020 a na jego finansowanie przeznaczono ponad 140 mln. Zł z budżetu państwa.  Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej w obszarze zdrowia, określa źródła finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego i wskazuje sposób wyłaniania realizatorów tych zadań. Przewiduje ona możliwość powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Zdrowia Publicznego, który będzie koordynował, inicjował i monitorował realizację przepisów przewidzianych ustawie,
  • nowelizację ustawy o wyrobach medycznych – dostosowująca polskie przepisy do regulacji wspólnotowych, m.in. poprzez objęcie nadzorem również sprzedaży przez internet,
  • nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która nadaje uprawnienia do bezpłatnych leków osobom kierowanym przymusowo do prac przy pozyskiwaniu rud uranu;
  • ustawę o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018, zmieniająca na ryczałtowy sposób przekazywania dotacji z budżetu państwa do NFZ na finansowanie świadczeń osób nieubezpieczonych,
  • nowelizację ustawy o Państwowym ratownictwie Medycznym  oraz ustawy o działalności leczniczej, która m.in. po raz kolejny odsuwa w czasie termin wprowadzenia dla szpitali obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu zdarzeń medycznych – tym razem do końca 2015 r.
  • Nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne, która umożliwia finansowanie przez NFZ części procedur medycznych wykonywanych w ramach prowadzonych niekomercyjnie badań klinicznych,
  • nowelizację ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – najbardziej kontrowersyjną i budzącą duże emocje w środowisku lekarskim,
  • nowelizacje ustawy o działalności leczniczej, która dostosowuje przepisy odnoszące się do szpitali podlegających Służbie Więziennej i Ministerstwu Sprawiedliwości do realiów prawnych (m.in. zwalnia je z obowiązku zawierania umów ubezpieczenia od zdarzeń medycznych).

Ustawy te trafią na podpis Prezydenta.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz