Internetowe Konto Pacjenta - MZ wskrzesza projekt?

19 Marca 2018, 10:32 e-zdrowie

Na stronach RCL udostępniono skierowany właśnie do konsultacji projekt ustawy nowelizującej inne ustawy w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta. A w piątek o godz. 13:00 - jak zapowiedział dziś na konferencji wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński -  odbędą się jego konsultacje w sali Pod Kopułą w resorcie przedsiębiorczości. Co zawiera projekt nowej ustawy?

Wprowadzenie kont pacjenta zapowiadane jest od kilkunastu lat. Ale na razie udało się je wdrożyć tylko na Śląsku za prezesury Andrzeja Sośnierza. 

Projekt ustawy przewiduje:

1) wprowadzenia przepisów dotyczących Internetowego Konta Pacjenta;

2) umożliwienia pacjentowi dostępu do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta, zwanego dalej „ZIP”, udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, również za pośrednictwem IKP (jednocześnie, będzie możliwy dostęp do usług oferowanych przez IKP za pośrednictwem ZIP) – integrację IKP i ZIP;

3) modyfikacji przepisów dotyczących identyfikatorów używanych w systemie informacji w ochronie zdrowia;

4) wprowadzenia mechanizmu określania minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów teleinformatycznych usługodawców oraz podmiotów prowadzących rejestry medyczne.

Co da pacjentom internetowe konto?

IKP będzie umożliwiać pacjentowi w szczególności:

1)    dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej przetwarzanych w SIM i raportów z udostępniania danych ich dotyczących oraz do kwot środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych świadczeń;

2)    dostęp do informacji o posiadanym na dany dzień prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerach identyfikacyjnych NIP i REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;

3)    składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy, oświadczeń o wycofaniu zgody oraz określenia zakresu dostępu do jednostkowych danych medycznych;

4)    składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia lub oświadczeń o wycofaniu zgody;

5)    składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowie takiej zgody.

W ramach dostępu pacjenta do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej planuje się min. dostęp do informacji o receptach refundowanych, udzielonych świadczeniach, w tym wysokości środków publicznych wydatkowanych na ich sfinansowanie, listach oczekujących na świadczenie, skierowaniach, zleceniach na wyroby medyczne oraz złożonych deklaracjach wyboru  lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ. Ponadto, jeżeli pacjent zidentyfikuje na liście przypisanych do niego świadczeń świadczenie, które nie zostało mu udzielone, będzie mógł poinformować o tym za pośrednictwem IKP. 

NFZ da dane

Nałożony ma zostać na NFZ obowiązek zapewnienia jednostce podległej ministrowi a odpowiedzialnej za internetowe konta, dostępu do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, o kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń oraz o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa. Dzięki temu, dane te będą dostępne również przez IKP.

Zmiana w prawach pacjenta: na ryzykowne operacje zgoda pisemna

Ponadto projekt przewiduje dokonanie zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych wyraża się w formie pisemnej.  Proponuje się zatem dodanie ust. 1a w art. 18, który doprecyzuje, że w przypadku udzielania ww. zgód za pośrednictwem IKP, wymagana będzie forma dokumentowa, dla zachowania której zgodnie z art.772 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny wystarczające jest złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art. 3 pkt 1 ustawy nowelizującej). Jednocześnie w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w dodawanym ust. 2a, dopuszcza się wskazywanie w dokumentacji medycznej pacjenta również informacji o kwocie środków publicznych należnych podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych za udzielenie tych świadczeń (art. 3 pkt 2 ustawy nowelizującej). W ten sposób pacjent będzie mógł otrzymywać informacje o wysokości środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń nie tylko z NFZ oraz za pośrednictwem IKP, ale również informacja taka będzie mogła być zamieszczona w dokumentacji medycznej.  

Rejestry medyczne 

Proponuje się wprowadzić dla usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne obowiązek zapewniania zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego spraw zdrowia. Ponadto w art. 8b ust. 2 ustawy nowelizowanej zakłada się, że wymagania te przed ich zamieszczeniem w BIP podlegać będą konsultacjom

Obecnie w większości funkcjonujące systemy nie są w stanie wzajemnie się wspierać przy obsłudze użytkowników, aktualizacji informacji, zapewnieniu integralności, porównywalności, kompletności informacji co skutkuje, że nie są ze sobą interoperacyjne. W tej sytuacji wpływa to w szczególności negatywnie na jakość tych systemów, w związku z czym przyjęte w propozycji brzmienia przepisu rozwiązanie zapewni ich jednolitość.

Pielęgniarki wystawią recepty po e-konsultacji

Wprowadzono też zmianę dotyczącą wystawiania recept przez pielęgniarki i położne. Będą mogły to czynić podobnie jak lekarze nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, ale również po badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Jednocześnie, wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne, będzie mogło następować również bez dokonania badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Kluczowe terminy

Wprowadza się terminy, do których wybrane funkcjonalności IKP powinny zostać najpóźniej uruchomione:

-      do dnia 1 stycznia 2019 r. składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy, oświadczeń o wycofaniu zgody oraz określenia zakresu dostępu do jednostkowych danych medycznych, a także składanie oświadczeń o wyrażaniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia (art. 7a ust. 1 pkt 3 i 4),

-      do dnia 1 stycznia 2020 r. dostęp do informacji o posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, podstawie tego prawa oraz do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, a także składanie oświadczeń o wyrażaniu zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 7a ust. 1 pkt 1, 2 i 5).

AK

Projekt dostępny tutaj

Zobacz również: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz