Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych

27 Marca 2018, 16:18

Dziś rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe, w tym na przykład szpitale i przychodnie.

Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Ma to przyspieszyć procedurę. Wprowadzono też zapis, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych.

Powstanie nowy urząd

Projekt przewiduje też ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prezes nowego Urzędu będzie powoływany na swoją kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Będzie go można odwołać tylko w wyjątkowych przypadkach (umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu).

Szerokie uprawnienia PUODO

PUODO będzie mógł kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów – wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie wydawał rekomendacje dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych. W projekcie przewidziano również ustanowienie mechanizmu certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych.

 

AS

Źródło: KPRM

Foto: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz