MZ zbada oddziaływanie pól elektromagnetycznych na zdrowie

12 Kwietnia 2018, 13:45 ministerstwo zdrowia

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w ramach Narodowego Programu Zdrowia konkurs na ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi oraz działania informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie świadomości społecznej nt. sposobów ograniczania jego możliwych negatywnych efektów. Resort chce na to przeznaczyć 500 tys. zł.

Jak wyjaśnia resort zdrowia, z uwagi na znaczną liczbę przeprowadzonych badań w zakresie wpływu emisji pola elektromagnetycznego (PEM)  na zdrowie ludzi, istnieje konieczność przygotowania kompleksowej ich analizy, która podsumowałaby dotychczas uzyskane informacje w zakresie szkodliwości PEM. Na tej podstawie możliwe będzie przygotowanie zestawu dobrych praktyk, których stosowanie zminimalizuje potencjalnie negatywne oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzi.

Przedmiotem ogłoszonego właśnie konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na:

  • przeprowadzeniu oceny ryzyka wynikającego z wpływu pól elektromagnetycznych na stan zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci, poprzez dokonanie analizy dotychczas przeprowadzonych w Polsce i na świecie badań. Należy wziąć pod uwagę instalacje emitujące pola elektromagnetyczne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej, linie elektroenergetyczne oraz urządzenia technologii: telefony bezprzewodowe DECT, telefony komórkowe, routery sieci WiFi, kuchenki indukcyjne i inne urządzenia występujące w otoczeniu człowieka;
  • rozpoznaniu powszechności występowania zjawiska nadwrażliwości elektromagnetycznej w powiązaniu z rzeczywistym stopniem narażenia na PEM (na podstawie dostępnych wyników badań oraz opracowań na szczeblu UE i WHO);
  • przygotowaniu zestawu dobrych praktyk korzystania z urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, w szczególności telefonów komórkowych, w celu ograniczenia ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi;
  • podjęciu działań edukacyjno-informacyjnych społeczeństwa, w szczególności dzieci w zakresie stosowania ww. dobrych praktyk;
  • przekazywaniu społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat zdrowotnych skutków działania pól elektromagnetycznych.

Działania te powinny dotyczyć całej populacji mieszkańców na terenie kraju.

Zadanie należy zrealizować w terminie od maja 2018 r. do dnia 1 grudnia 2018 r. Oferta może jednak przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania. Ministerstwo chce przeznaczyć na jego realizację 500 tys. zł.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz