MZ zmienia ustawę antytytoniową. „Slimy” zostają. Sanepid z większymi uprawnieniami

17 Kwietnia 2018, 10:12

Zwiększenie kompetencji Inspekcji Sanitarnej, ułatwienia dla przedsiębiorców, a także doprecyzowanie przepisów dotyczących wielkości paczek papierosów, to kilka ze zmian, które Ministerstwo Zdrowia wprowadza w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu. Projekt właśnie trafił do konsultacji społecznych.

Ustawa, która właśnie trafiła do konsultacji społecznych ma dostosować polskie przepisy do unijnych wytycznych w zakresie ochrony zdrowia przed używaniem tytoniu. Oto kilka najważniejszych zmian, które znalazły się w projekcie:

  • Dopuszczenie przedkładania przez strony w postepowaniach prowadzonych przez Inspektora do spraw Substancji Chemicznych wyjaśnień w języku angielskim, w formie elektronicznej, bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przedkładania dokumentacji w języku angielskim.
  • Prawo Inspektora do spraw Substancji Chemicznych do żądania przedłożenia pism przetłumaczonych na język polski. Wprowadzenie szczególnej procedury uprości postępowanie prowadzone przez Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, obniży koszty związane z tłumaczeniami dokumentów.
  • Wprowadzenie kompetencji Inspektora do spraw Substancji Chemicznych w zakresie stwierdzenia niezgodności przedłożonej dokumentacji dotyczącej wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych z wymogami ustawy. Powyższa zmiana ma na celu wprowadzenie procedury służącej zapewnieniu wprowadzania do obrotu jedynie wyrobów spełniających wymagania ustawy.
  • W związku z potrzebą zapewnienia zgodności papierosów z wymogami ustawy umożliwiono właściwym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzenie działań w zakresie poboru próbek papierosów.
  • Doprecyzowanie, że wydanie zezwolenia na nowatorski wyrób tytoniowy następuje w drodze decyzji w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących formy w jakiej rozstrzyga Inspektor do spraw Substancji Chemicznych.
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących wielkości opakowań papierosów. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami minimalna szerokość ostrzeżenia zdrowotnego umieszczonego na bocznych płaszczyznach opakowania jednostkowego papierosów w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu musi być również rozumiana w odniesieniu do głębokości tego rodzaju opakowań.
  • Doprecyzowanie wymogów w zakresie składania zgłoszeń papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych przez wskazanie obowiązku ich dokonania przez każdego importera w przypadku, gdy nie dokonał tego producent.
  • Wykreślenie obowiązku załączania oświadczeń w formie elektronicznej i dopuszczenie ich składania we Wspólnym Elektronicznym Punkcie Przekazywania Danych zgodnie z formatem określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2183. Ma to na celu uporządkowanie sposobu przekazywania danych i dostosowanie do rozwiązań przewidzianych w przepisach europejskich.

"Slimy" zostają

Oczekiwanym przez Ministerstwo Zdrowia efektem tych zmian ma być zwiększenie skuteczności działań Inspektora do spraw Substancji Chemicznych ukierunkowanych na zapewnienie by do obrotu były wprowadzane wyroby tytoniowe i wyroby powiązane (papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i wyroby ziołowe) spełniające wymagania ustawy.

Jak zaznacza MZ, wycofanie ze sprzedaży obecnych opakowań jednostkowych papierosów niezgodnych z wprowadzanymi przepisami, przy jednoczesnym zachowaniu dalszej możliwości sprzedaży papierosów typu „slim”, nie przyczyni się do wzrostu „szarej strefy” i nie będzie miało istotnego wpływu na krajową uprawę tytoniu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz